Breve fra Martin Hedegaard Andersen, 4

                                                                                                                                Maglebrande d. 12. December 98

 

 

 

                                                                                Kære Forældre

 

Mange Tak for Eders Brev. Jeg rejser ...................................... Søndag Aften og bli..........                                      med Ch...................................

Altsaa ka............................................................................................................................

hvad Dag.............................................................................................................................

jeg kan jo ogsaa magelig gaa det Stump Vej selvom jeg jeg er glad ved at jeg maa komme hjem jeg kunde vist ellers nok faa Plads her et eller andet Sted men jeg vil dog meget hellere hjem.

Baade mit Skab og Kufert kom ud jeg kører til Eskildstrup paa Lørdag med det saa haaber jeg at det kan være hjemme til Jul.

I være inderligt kærlig hilset

fra Eders

                ................. Hedegaard

 

                                                god

                                                staaet

i Brugsen hele Tiden.

               

                                                Martin.

 

 

                                                                                                                                Aarhus d 8 December 1901

 

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende

 

 

Mange Tak for Eders Brev. Det glæder mig at I er raske. Jeg er da ogsaa rask og har det godt i alle Maader idag har jeg stillet om 2 Gange med mine gamle Bukser først var der store Pletter paa dem saa var de i Stykker. Min Hest stiller jeg ikke om med mere for nu vasker jeg den godtigennem om Lørdag eftermiddagen saa er den saa fin til Søndagen. Vi har nu begyndt paa at køre det ser helt drabelig ud naar der kommer 6 Heste for en Kanon. Konstablerne har ogsaa begyndt at skyde saa nu gaar det helt krigerisk til.

Nu skal de gamle snart til at rejse og saa faar vi mere at bestille  vi faar de alt Hestetøjet og alle Hestene at

Vi begynder saa smaat at glæde os til Jul jeg kan nok komme Hjem nogle Dage jeg kan vist komme hjem først eller sidst som jeg vil de der kommer hjem først faa fri antagelig om Mandagen før Jul og er fri til3 eller 4de Juledag de der kommer sidst hjem kommer hjem 4de Juledag og er fri ca 6 Dage jeg ved snart ikke hvad jeg vil helst. Vil I ikke skrive hvad Tid I helst vil have mig til at komme hjem saa kan jeg maaske nok komme til den Tid I ønsker.

I Eftermiddag skal jeg til Foredrag og høre Cana? Baagø fra Testrup og saa bagefter se Lysbilleder i Soldaterhjemmet saa det er da altid noget der venter en. Jeg synes ikke jeg ved noget særlig at fortælle denne Gang derfor vil jeg nu slutte med en Kærlig Hilsen til Eder alle

 

                                                                                                                                                Eders Martin

 

 

                                                                                                                                Stærsminde Maglebrande pr. Stubbekø-

                                                                                                                                bing 28 Maj 98

 

                                                                                Kære Forældre.

 

Mange Tak for Eders Brev. Nu er det jo snart Pinse og jeg vil da rigtig af Hjærtet ønske Eder en glædelig Fest. Jeg har det meget godt og er også bleven mere rask nu har vi faa nogle af Køerne ud og nu kan jeg rigtig nyde den friske Luft. Jeg har ikke havt Hovedpine eller Hoste men jeg har ingen stærk Mave derfor kunde jeg ikke saa godt taale den stærke Kost navnlig Øllet. Men man maa jo saa være lidt forsigtig jeg spiser aldrig Flæsk eller drikker Kaffe.

Jeg befinder mig meget godt her det Arbejde jeg maa udføre her er ikke strængere end det der fordres af en Tjenestedreng i Jylland jeg har min gode Frihed og raader mig selv hele Dagen. Nede i Kostalden hersker jeg enevældig jeg kan bare sige til naar jeg mangler noget saa skal de andre skaffe mig det. Manden kan vi kommandere med ialfald vil vi da raade os selv forresten er han en meget human Mand mod sine Folk han gider ikke selv bestille noget og naar han saa kommer ud i Kostalden saa sætter jeg ham i Arbejde og saa løber han sin Vej saa snart han kan i den fulde Overbevisning at jeg sidder i Arbejde til over begge Ørerne jeg synes derfor ikke der er nogen Grund til at rejse til Jylland igen da jeg jo har det meget bedre her jeg kan godt skaffe Margretes Søster Mette Marie en god Plads herovre hvis hun vil malke kan hun ogsaa faa en god Løn jeg tænker en ca 150 Kr eller derover .

Den 25. Maj I dag modtog jeg Eders Brev jeg blev jo lidt forundret ved at faa Brev saa snart igen hjemme fra jeg havde ikke forstaaet at jeg skulle straks sende Fragtbrevet og Pengene men nu da jeg siden har set efter kan jeg jo nok forstaa at det var saadan der stod nu Tak for Brevet jeg havde ellers tænkt at jeg ville lægge Pengene i et Paar gamle Skjorte som jeg vil sende hjem da de er saa daarlige at det ikke kan betale sig at lade dem vaske her saa havde jeg jo da sparet den Frimærke og saa har jeg heller ikke kunnet komme til Stubbekøbing og faa et Fragtbrev nu vil jeg ikke vente med at skrive længere og I vil jo saa nok sende Linierne/Linserne aligevel jeg skal nok sende Pengene saa snart jeg kan jeg har jo da godt nok med Penge jeg kan jo faa fra saa mange jeg skal bruge  det gaar jo ikke saa nøje til forleden Dag gav Manden mig et Kalveskind men jeg har jo ogsaa slagtet nogle Kalve for ham.

Jeg vilde ellers have sendt det gamle Fragtbrev som jeg sendte min Kuffert fra Højskolen paa men nu kan jeg ikke finde den. Men naar I skriver Adressen saaledes I. P. Jensen Stærsminde Maglebrande pr. Stubbekøbing og saa nedenunder ud for Rubrikken      : “Anmærkninger om Pakken skal befordres udenfor Statsbanerne” der skriver I saa: “Fra Masnesund til Stubbekøbing med Dampskib”. Men kan I ikke finde ud af det saa kan I jo sende dem til Nr. Alslev. Nu faar jeg ikke mere skrevet denne Gang jeg har ikke eget Værelse men jeg har igen Seng med gode Sengeklæder paa.Jeg er ked af at I ikke kan læse det jeg skriver i aften er det vist ogsaa særlig utydelig det er ved at blive mørkt og saa sidder der en hel Masse Mennesker og sludrer her saa jeg ikke kan holde mine Tanker samlede.

   De kærligste Hilsener til Eder alle

   Eders Søn Martin Hedegaard.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Stærsminde den 5. September 98.

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

 

Mange Tak for Eders Brev og mange Tak for det smukke Kort jeg er rigtig glad ved at Johannes og Margrete saa pænt tænkte paa mig paa min Fødselsdag. Nu er jeg altsaa fyldt den første Snes, Gud ved hvor mange Snese til jeg skal opleve.

Vi slider i det med vores Høst. Vi har ogsaa Hveden hjem. Det var jo en storartet Masse Rug I har derhjemme. Det var vist næsten ligesaa meget som vi har jeg ved ikke hvor mange Traver vi har for her tæller de det jo ikke men vi havde 43 Læs men vore Læs er ikke saa store da vi ikke har nogen Skrav paa vor Vogn.

Vi har ogsaa næsten al Vaar

kornet mejet. Igaar (Søndag) gik det rigtig paa Kraft. Vi havde 4 Daglejere og 4 Høstkoner fra byen foruden os selv. Mejemaskinen gik hele Tiden. Jeg kørte naar Kristen spiste. Jens og jeg har byttet om igen. Jeg blev ked af det jeg kunde jo heller ikke finde mig i at staa under nogen Kommando og det skal jo anden Karlen jeg bad Manden om at lukke sin Kjæft og passe sig selv saa skulde jeg nok passe hvad jeg skulde og saa sagde jeg, at jeg ikke vilde have mere med det at gøre nu maa han holde en Arbejdsmand til at køre den ene Høstvogn vor faste Høstmand vil ikke men naar saa ikke han kan faa den anden saa maa han jo aligevel bede mig om det.

Forresten tror jeg nok at Manden har rigtig godt af en saadan lille Omgang han er bleven saa storartet høflig i de sidste Dage efter at vi havde byttet gik jeg tilbage ogsaa og drillede ham med at gaa og drive der er jo heller ikke ret meget at bestille nu da hele Besætningen er paa Græs jeg behøver ikke at bestille noget mere end den halve Tid.

Nu er vi ellers vist rigtig gode Venner igen og det er jo ogsaa det rareste.

Bare vi dog kunde faa saadan en rigtig reguleret Tordenvejr ligesom det I har havt derhjemme det tror jeg at Folk kunde have rigtig godt af. Vi læste jo Beretningen derom i Avisen og Folk herovre var saa hjærtensglade ved at de ikke boede i Jylland.

Naar jeg nu bare kunde faa noget meget meget Honning. Jeg vil jo nok have mig en Cykle nu i Efteraaret jeg vil jo gaa i Aftenskole i Stubbekøbing i Vinter det er vist meget billig siger man og jeg kunde jo maaske lære noget mere. Niels Siggaard rejser jo vist til Askov til næste Vinter.

Nu ved jeg snart ikke mere at skrive denne Gang. Nu sender I mig nok en Prøve af den Honning saa snart I faar slynget ud lad det nu dog ikke vente saa længe saa at det bliver for kold saa I ikke kan tage det.

Mange Kærlige Hilsener til Eder alle fra mig

                                                                                Martin Hedegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Stavanger den 27. Oktober 1900

 

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

Tak for Eders Brev som jeg modtog igaar. Det norske Postvæsen er noget mere sindig ag sig end det danske men man maa nu ogsaa tænke paa at det er ikke saa smaa Afstande der er og på at al Trafikken her maa foregaa paa Søen med Postbaade der kan blive forsinkede ved Storm.

Nu har jeg været 14 Dage i Norge og er da ikke paa nogen Maade ked af det endnu men der er forfærdelige daarlige Tider for Tiden her for jeg skal sige Jer Norgws Rigdom ligger i Havet, og naar der som i Aar ikke bliver noget Fiskeri “paa Nordland” saa gaar efterhaanden al Forretningslivet i staa for saa er der ingen Penge i Landet. Høsten har nok ogsaa været daarlig heroppe omen det ikke spiller saa stor en Rolle. Det er knagende dyrt at leve heroppe saa det maa ikke forundre Jer at jeg i den forløbne Tid kun saadan omtrent harkunnet tjene til Føden. Den første Uge jeg var her omsatte jeg Varer for ca 110 kr saa I kan da forstaa at jeg har solgt noget det var i Haugesund i denne Uge har jeg i Stavanger vist solgt noget mere ialfald har jeg tjent mere end i den første Uge.Nu har jeg altsaa prøvet at handle og jeg tror nok at jeg kan lære det, jeg tror ikke at jeg er helt uden Anlæg derfor det er noget let Arbejde vi sover til kl. 8 hver Morgen gaar aldrig ud før Kl.9 holder saa Middag til Kl halvtre gaar hjem igen halvseks saa kan man ordentlig faa udsovet til næste Dag.Naturligvis vilde jeg gerne gøre Dagen noget længere men Folks Spisetid og Sovetid kommer da i Vejen. Det er ret morsomt at gaa saadan og besøge Folk og pasiare Dagen igennem. Sproget volder ingen Vanskeligheder da man her forstaar Dansk ligesaavel som Norsk paa Landet er det vel lidt værre. Fiskerne er heller ikke gode at forstaa. Naar jeg kommer et Sted hvor de ikke vil handle saa siger de gærne:Nej Tak vi spinder og spøtter (strikker) sjæl” andre siger:”Hvor er Doke fra med det pæne Sprøjtetøjet Dokes.”? Ja jeg kunde nok have Lyst til at fortælle et og andet mere men det faar nu være til i Jul hvis jeg faar tjent saa at jeg kan komme hjem. Rejselivet er Æventyrligt men træffer sammen med og ser Folk fra alle Egne paa Kloden. I Aar er der mange Amerikanere i Norge i Haugesund boede vi sammen med en Kalifornier her er der en Cikago Mand der har været set ved diden af saa jeg faar ikke saa lidt at vide om det fjerne Vesten jeg tænker sommetider paa om det ikke var klogest at stikke med Baaden over til den anden Side Kloden. I dag gik der just Baad her ifra det var jo saa let bare at gaa om Bord. Men nu staar Vinteren for Døren og Fiskeriet her i Norge saa jeg faar vel blive og se at faa tjent lidt til Overfarten hvis jeg skulde blive sindet derpaa.

Jeg har det ellers rigtig godt det er et rart og ordenlig Sted vi bor. gid at I ogsaa maa være raske og ellers have det godt. Nu kommer dette Brev vel ikke før Andrea er flyttet til sin Plads.

 

 

                                                                                                                Kærlig Hilsen til Eder alle fra Eders

                                                                                                                hengivne Martin Hedegaard

                                                                                                                Cecilie Amundsens

                                                                                                                Privathotel

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Aarhus den 24. Oktober 1901

 

                                                                Soldat                                     Kære Forældre og Søskende.

 

Mange Tak for Eders Brev og for Stegen som jeg har modtaget og var meget glad ved det var nær gaaet saadan at jeg ikke havde faaet nogen af Delene for I havde glemt at skrive Batteriet og Troenkonst.? hvilket er meget nødvendig da det ellers antages at være til Konstabel No 160 nu har jeg skrevet uden paa et Par Konvolutter dem kan I jo saa bruge naar I igen vil skrive og saa med det samme se hvordan der skal skrives. Hvad mig ellers angaar da har jeg det rigtig godt her, det er ikke meget der fordres af en Rekrut vi faar fri Kl 6½ om Aftenen og behøver saa ikke at bestille noget fra den Tid og til Sengetid Kl 9 saa har vi en god lang Middag vi maa ligge i Sengen i 5 Kvarter og Maden vi faar er udmærket der er hvad man kalder Fælles husholdning.

Det der er saa trykende er den meningsløse Tvang man skal være under den taabelige Orden der skal være med al Ting igaar maatte jeg med mange andre stille om fordi vi havde hængt vor Bankestok paa en forkert Knag og saadan er det med al Ting den mindste Plet paa Tøjet saa værsgod “stil om” saa er det jo ogsaa kedelig at man ikke kan faa en ordentlig Betaling for al den Masse Arbejde man gør. Ellers kunde det jo være ret morsomt saadan at lege Soldat for det er jo kun Narrestreger det Hele. En Trøst er det at det Aar gaar vel ogsaa og saa bliver dette jo overstaaet.

 

                                                                                                                D. 27.-10.-01.

 

Idag har vi altsaa igen haft en Søndag med den uundgaaelige Parade jeg skulde stille om med min gamle Kappe der var blevet nogle Stænk paa den fra en Dag det regnede og vi var ude at ride. Ligeledes mente Premirløjtnanten at jeg nok kunde faa min Hest nok saa smuk og Kaptajnen sagde til mig at hvis jeg fik noget Brød tilovers saa skulde jeg give den det jeg var færdig med alting Kl 11½ og saa fri Resten af Dagen vi har nu en rigtig god Frihed vi er fri fra 6½ og til vi skal i Seng ..... men

i Dag blev det skam indskrænket noget med Friheden der var en af Konstablerne der havde lavet Svineri i en Spytbakke sidste Nat og det havde Stuevagten indmeldt. Da nu ikke Kaptajnen kunde faa at vide hvem det var saa skal hele Batteriet lide for det vi maa da alle stille til Apel Kl 4 og Kl 7 Vi kan jo ikke gaa til Byen og være hele Eftermiddagen da vi jo skal være paa Pletten til disse Tider.

Med Ridningen gaar det nu ret godt det har været rene Lystture det vi har haft af den Slags endnu vi lærer Volte og Sjangsering og saa højre og venstre Galop i Morgen skal vi have Sporerne paa og saa varer det vel ikke saa længe før vi skal have Sadel ogsaa. Jeg kan ikke forstaa hvad de Fodfolk kan have at bestille. De har da hverken Seletøj Heste eller Sabler at holde i Orden for ogsaa Seletøj og Sadel skal være pudsede, Trense og Stigbøjle skal være polerede ja om det saa er en  Kobbellænke saa skal den skinne som Sølv. Jeg tænker nok at jeg  godt vil have noget Smør hjemme fra men vil det ikke blive vel dyrt at sende Daasen hjem kan man ikke sende Smør indpakket i Papir hvis I ikke synes derom saa kan I jo skrive det saa skal jeg sende Daasen hjem men kan I ikke faa en hel Ost til mig fra Mejeristen jeg kan nok selv betale den vi er en fire Stykker der vil dele den men den skal jo helst være god og billig. Nu hilses I alle paa det kærligste og saa maa I endelig skrive den Adrese rigtig for ellers kommer det jo ikke til mig.

 

 

                                                                                                                Martin Hedegaard

 

 

                                                                                                                Den 10.-11.- 01.

                                                                                                                Soldaterhjemmet i Aarhus

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders sidste Brev og for Osten og Smøret som jeg har modtaget og var meget glad ved jeg tænker dog nok at jeg kan spise Margarine i Vinter det er jo billigere og saa er I jo fri for al den Ulejlighed der er ved at sende Smør hertil. Vi faar fremdeles god Middagsmad og Øl saa det hjælper ret godt men den første Tid havde vi saadan en vældig Apetit saa mange af os kunde spise 1½ Rugbrød hver 5te Dag skulde det saadan blive ved da saa det jo sort ud med at faa Lønningen til at slaa til men jeg er nu ved at blive lidt mere smaatærende. Vil I ikke sende mig dem af Underbenklæderne der er  glatte jeg tror nok at jeg kan sælge dem her jeg har solgt 1 Par. Osten solgte jeg det meste af og jeg kunde bleven af med meget mere derfor skriver jeg nu til Hebsgaar? efter mere jeg har lovet Stabssergenten fra 9de at skaffe ham en den store Ost vakte jo en Del Opsigt og de sagde at det maatte være en rigtig Mor jeg havde der sendte mig saadan en hel Ost. Naar I nu som jeg haaber ret snart sender mig de Underbenklæder saa maa I godt sende mig mine gamle Træsko med hvis de eksisterer endnu for saa kan jeg spare mine nye franske Tøfler og tage dem med hjem i Jul det er næsten en Skam at gaa og ødelægge saadan et Pat gode Træsko her naar nogle gamle nedslidte kan gøre det samme. De kan vel sendes som Frimærkepakke da det nok ellers ikke bliver bragt paa Kasernen gratis.

Idag har jeg da endelig været fri for at stille om skønt jeg havde striglet og pudset daarligere end nogensinde før.

Ellers gaar alt rigtig godt jeg kan let overkomme hvad jeg skal. Naar Kl er 6½ er jeg fri saa laver Jens Peder og jeg en Kande Te og naar det saa er fortæret gaar jeg i Seng saa kan jeg saa dejlig  faa udsovet til næste Dag. Til Fodeksersits Gymnastik Læsning og Hugning er jeg af de bedste jeg maa engang imellem vise de andre Spring over Hesten. Men til Ridning gaar det ikke saa godt  det er ikke saadan at jeg falder af eller ikke kan komme op nej havde man ondt ved at komme op da fik man skam ondt her men jeg kan ikke sidde saadan som Berideren vil have det jeg tror at til Ridning er de mest klodsede de bedste.

Jens Peder skal være Underkorporal og han har begyndt at øve sig dertil. I sidste Uge har jeg haft en Byld som jeg maatte sidde paa til Ridning det var ikke behageligt men en radikal Kur der snart fik den kureret.

Jeg tænker der skal en fra Batteriet oversættes til København den der kommer dertil slipper med 12 Maaneder og ingen Mønstring. Jeg har tænkt paa at jeg vilde prøve om jeg ikke kan komme derover.

Men det er jo ikke saa flot som at køre med Kanonerne det er nemlig ?afdelingen den skal til der kommer til København. Jeg kan maaske ogsaa blive Hornblæser det er nok rigtig godt.

Idag og sidste Søndag har jeg været i Kirke i domkirken det er en pragtfuld Kirke og en god Præst min Fritid tilbringer jeg ellers her paa Soldaterhjemmet og her er Foredrag hver Søndag Aften Kl 5.Sidste Søndag var det en Kaptajn fra Infanteriet der fortalte om Gordon han var vist en rigtig god Mand og ikke saadan en ugudelig Krop som vore Befalingsmænd.

Hermed saa en kærlig Hilsen fra Eders Søn Martin.

 

 

 

                                                                                                                Ladelund den 31 Januar 1904

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

 

Tak for Eders Brev. Ja naar I har fæstet Karlen hele Tiden saa maa vi da kunde faa Arbejdet udført derovre i Ringstrup nu i den tilstundende Sommer og det er jo ogsaa en god Ting hvordan jeg saa kan faa Pengene til at slaa til ja det faar Tiden jo vise det er umuligt at sige forud men denne en store Løn kan da vel ikke ruinere mig naar ellers jeg kan faa noget Arbejde for den. Jeg spekulerer tit paa hvordan jeg nu skal faa det indrettet saadan at det kunde være rart og det ikke koster ret meget. Mon ikke det kunde være klogt at købe noget Plantatræ der skal vel noget til at lave Svinehus af men det er jo saa besværligt at faa hentet hjem. Jeg har tænkt at kunde lægge Logulv i den nordre Port og bruge den til Lo saa kan der jo være noget i den gamle Lo saa kan den Hølade der er mellem Svinehuset og Kostalden nok undværes til Svinehus det har vi vist talt om før men der skal jo noget Træ til at lave det af der kunde vel nok bruges en Del Plantatræ. Jeg har regnet paa hvor meget Plads der kunde blive jeg tror nok at den Svinehus kunde blive stor nok mon ikke der kan indrettes 6 større og mindre Stier til større og mindre Svin. Der er vist 4 Fag naar det bliver lagt sammen og saa kunde det nok slaa til til saa meget. Jeg er jo glad ved at faa nogle af sorte Soens Grise de vil nok blive gode til. De var vel ellers i en god Pris i Herning sidste Fredag. Ja I har jo holdt Fødselsdag nu i denne Maaned baade Far og Mor og Johannes jeg tænkte paa at skreven til Eder men det drev dog over. Det er da slem med Lene i Hedegaard der saadan maa ligge med et Lod ved Benet bare hun enda kunde komme sig jeg har ikke været ved Doktor med mit Knæ det er ikke daarligere og heller ikke stort bedre end før. Jeg var i Kolding sidste Fredag for 8 Dage siden og talte med Aage og Johanne og skal hilse Eder fra dem de har et pænt Hus udenfor Byen jeg var cyklende derhen. Jeg tænker vel nok jeg helst maa rejse hjem til 1. Marts det var jo rart nok at kunde blive til ca den 20  men det kan jeg jo ikke derfor maa jeg vel helst rejse den 1ste. Kan I ikke sende mig 20 Kr. endnu jeg skal jo have betalt for denne sidste Maaned og saa hjem igen. Har I faaet Lovning paa en Pige til Sommer for det synes jeg at I skal have hvis der er nogen at faa. Bare jeg havde haft flyttet ind i den Gaard og haft det nogenlunde i Gang og det saa maatte gaa godt. Jeg tænker tit paa hvordan det nu skal gaa det er jo ikke saa let en Sag at styre en saadan Bedrift vi formaar jo saa lidt naar ikke vi kan have Held og Lykke i vor Gerning men det haaber jeg jo paa.

                                                                                   Hjærtelig Hilsen fra Eders hengivne Martin Hedegaard

 

Har I faaet opgivet Indkomsterne paa de Skemaer der nu bliver sendt omkring. Mon jeg skal opgive mine “Indkomster” naar jeg kommer til Ringstrup

 

Jeg skal ogsaa hilse fra Pagh.