Breve fra Martin Hedegaard Andersen 2

                                                                                Soldaterhjemmet i Aarhus den 6. August 1902

 

                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders sidste Brev. Hvordan er det gaaet derhjemme med Høet det har jo været meget regnfuldt Vejr i den sidste Tid har I faaet det hjem altsammen eller er der noget tilbage endnu  Nu er Rugen vel snart moden det er den da her omkring. Og Bierne hvordan er det gaaet har I faaet taget noget fra dem naar der bliver noget vil I saa ikke sende mig en Prøve. I kommer vist ogsaa til at sende mig en Skjorte for naar vi skal til Mols skal vi have 2 rene Skjorter med foruden den vi har paa og saadan kan det ikke godt passe med Vasken for vi skal drage afsted derover en Lørdag kan I saa ikke sende det ad en Gang rulle Skjorten om Honningen.     

Nu kan jeg snart fortælle hvordan vi skal tilbringe Resten af Tiden. Endnu en 14 Dage skal vi køre paa Fælleden saa faar vores Elever deres Snore og saa skal vi ud til en Plads der kaldes Egefjeld og skyde og sommetider køre lange Ture i Omegnen dog kommer vi tilbage til Kasernen hver Aften saadan gaar det saa til den 12 September saa kommer de gamle ind, saa skal vi den 20 s.m. køre til Mols blive der til den 29 saa skal vi ud i Egnen mellem Viborg, Aalborg og Hobro og ligge i Kansonnement og endelig skal vi være Hjemme i Aarhus igen den 6 Okt aflevere den 7 og hjemsendes den 8.

Vi har nu faaet faste Pladser i Bespændingen og ved Kanonerne jeg er fast ansat som Forrytter ved 3de Kanon Jens Peder er Kanonfører ved 2den Kanon jeg har en dejlig Hest at sidde paa og det er da altid rart.

Mine Penge er ved at slippe op jeg tænker naar jeg havde 10 Kr at jeg saa kan klare mig til Okt  Hvis I ikke har saa meget godt Raad til at undvære dem kan jeg nok faa dem af min Afregning det maa I nu selv om enten I vil sende mig dem eller jeg skal faa dem der. Det var jo noget lidt I fik for Føllet der døde.

Sidste Søndag var Mølleren i Faurholt og hans Kone i Aarhus Jens Peder og jeg talte med dem der var saadan stor Arbejderfest i Vennelyst  jeg var dog ikke med jeg var ikke rigtig rask og saa sov jeg mig en lang Middagssøvn i Stedet for.

Hvad skal jeg nu slaa ind paa naar jeg bliver fri det tænker jeg sommetider paa jeg synes jeg saadan er kommen ud af Stillingen at jeg næsten ikke ved hvad jeg skal tage mig til.........

Nu hilses I alle kærlig fra mig

Eders hengivne Martin Hedegaard

 

 

 

 

I maa undskylde at Brevet er bleven saa Krøllet jeg er Staldvagt og saa maa jeg gemme Brevet i min Hue hver Gang der kommer nogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Aarhus den 13 Januar 1902

 

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

 

Mange Tak for Eders sidste Brev og for Pakken som jeg modtog sidste Søndag jeg var meget glad ved begge Dele jeg er altid glad ved at høre fra Jer derhjemme og længes altid efter Brev naar det er ved den Tid da det plejer at komme. Det var jo ogsaa en stor Overraskelse at faa Fastelavnsboller hjemme fra. Nu har jeg været fri for den tvungne Spisning siden jeg var syg og er da ogsaa for det  bestandig jeg faar heller ikke udleveret Rugbrød da jeg efter hvad Lægen siger ikke kan taale at spise Rugbrød istedet for faar jeg saa 50 Øre i Brødpenge ialt faar jeg saaledes 350 Øre hver 5te Dage det kan jeg nok leve for jeg køber saa Rugbrød af en af Soldaterne det giver jeg saa 30 Øre for jeg køber saa Æg og Mælk Kakao og Sukker og lever højt somme Tider laver jeg Sagovælling Kalvestegen var mig ogsaa særlig velkommen for det er jo ikke saadan at faa Kødmad det er dyrt her men det er sandt det måtte jeg jo slet ikke spise. Blæsningen har jeg maattet opgive igen da jeg ikke kunde taale det. I skal ogsaa have Tak for Sokkerne jeg trak dem straks paa for jeg kunde ikke faa fat paa de andre for den Kasse de var i havde Ofisererne taget og lavet Teater af de spillede Komedie i Fastelavn, jeg har da faaet den igen men jeg var ligevel glad ved de gode varme Sokker det er godt at holde Fødderne varme i denne Frost. Ellers gaar alting sin vante Gang jeg synes nok man nu snart kan være med til alt hvad der bydes os af Øvelserne at være det vi er mest kede af er Fodeksesits for da skal vi løbe næsten hele Tiden og saa har vi ogsaa Skytsbetjening en Gang om Ugen det er vi ogsaa meget kede af for vi kan ikke huske det fra den ene Dag til den anden og saa skal vi stroppes saa rent forskrækkeligt.

Det værste af det hele er dog de sorte Krikker jeg har at holde rene det er ikke til at faa rene og saa stiller jeg om hver Søndag og faar Skjældud til.

Jeg tænker svært paa at komme til københavn til Sommer som Transfører  jeg slap jo da for en Manøvre og det første man kan slippe af Trøjen er det bedste her er ikke meget godt at være efter.

Jeg haaber at I alle maa være nogenlunde raske i denne Vinter og saa faar jeg nok slutte for denne Gang med en kærlig Hilsen til Eder alle fra Eders hengivne

                                                                                                                Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Aarhus d. 12 September 1902

                                                                                                                                                                Soldat

 

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Tak for Eders Brev ja jeg har nu ellers skrevet et Brev det har I vel nok faaet nu siden I skrev det sidste Brev til mig.

Andrea skriver at jeg kan faa Plads hos Anders Sigaards i Frølund i November Maaned det vil jeg nok ifald I synes det men jeg vil ikke dertil før til November altsaa jeg vil være hjemme fra 8 Okt til 1st Novemb. Der er jo ikke saa travlt i November Maaned saa jeg synes jeg det kunde være meget rart at faa Arbejde den Tid.

Altsaa haaber jeg at I faar det saaledes ordnet at jeg faar Plads der i November Maaned. Lønnen kan vi vel blive enige om.

Det glæder mig at I har faaet Rugen ind bare vi nu kunde faa noget stadigt Vejr til Havren.

Hvordan gaar det med Rugsæden er Jorden ikke for vaad at saa i. I dag har vi faaet de gamle ind tillige med 30 Heste saa nu er Batterierne store det har været en sejg Dag at komme over i Dag.

Adrs som I kan sende mit Tøj paa hvis I ikke sender det saadan at jeg kan faa det mens jeg er paa Kasernen inden den 19. er

Købmand Kr. Larsen

Hjørnet af Sjællandsgade og Fynsgade

Aarhus

 

Til Slut en kærlig Hilsen til Eder alle

fra Eders hengivne Martin

 

 

 

                                                                Kr Larsen

                                                Hj af Fynsgade og Sjællandsgade

                                                                                                Aarhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Aarhus d. 26 Februar 02

 

Soldat

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders Breve og for Pakken I sendte mig den har jeg just faaet i Aften. I kan tro de lækre Frikadeller ordentlig smagte mig jeg varmede dem i en Pande paa Spritkogeren ogsaa de gode Pølser og Leverpostejen Kagen og Sokkerne er jeg glad ved saadant er dyrt naar man skal købe det her. Mit Helbred er nu saa godt at det ikke har været bedre nogensinde jeg gaar ogsaa og bliver saa tyk og fed nu igen jeg drikker 2 Potter Mælk om Dagen og spiser 4 Æg saa koger jeg Sagovælling og Kakao og lever helt godt omtrent for Lønningen. I kan tro at man ikke kan blive fri for Tjenesten fordi man har Mave og Brystkatar der er en til af trankonstablerne der er bleven fri for Fællesspisning og Brød fordi han havde den samme Sygdom og en til har fejlet det samme men blev dog ikke fri for den tvungne Spisning de har begge været mindst lige saa daarlige som jeg. Det er ikke her som ved Infanteriet hvor der er Reservemandskab nok her er ingen til at gaa i Stedet naar nogen bliver kaseret. Nej der er nok ikke andet for end at man skal tjene Tiden ud. Nu paa Lørdag tre Uger skal vi have Præsentation og saa faar vi et andet Program og saa skal vi køre hver Dag og naar vi naar 1te Maj skal vi køre paa Fælleden hver Dag. I denne Tid slider vi vældig i det for at blive dygtige til Præsentationen baade med Teori og Praksis. Det ser helt drabelig ud naar vi rider med trukket Sabel i susende Galop hele Batteriet men det er saamænd let nok jeg har faaet til fast Hest en gammel Fyr der hedder Peder han er 19 Aar og meget klogere end mange Tran-konstabler.

Jeg har ikke stillet om de to sidste Søndage med Hestene eller andet jeg har det i alle Maader godt efter Forholdene men ligevel længes jeg efter at faa Ende paa det. Det er ogsaa et stort Gode for os at Vinteren ikke har været ret Streng i Aar for det er ikke rart naar det saadant knagfryser. Jeg haaber nok at faa Orlov i Paaske men det bliver vel ikke mere end 3 Dage jeg sender her  nogen Fotografier en til Søren og en til Jens Storgaards vil I hilse dem fra mig og saa vil jeg slutte med en Kærlig Hilsen til Eder alle

                Eders hengivne

                Martin Hedegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Aarhus Fredag 1903

 

 

                                                                                Kære Forældre

 

Ja jeg lovede jo da jeg rejste at skrive saadan at I kunde faa Brev Lørdag det vil jeg nu saa ogsaa gøre skønt jeg ikke har stort at fortælle.

Jeg har det meget godt her. Idag er jeg Staldvagt eller var i Nat og med til Øvelse i Dag det er at tage det nyttig  med. Jeg er igen ved Ammunitionsvognene denne gang som Forrytter og jeg har de to sorte Remonter som jeg passede den Vinter jeg var Rekrut de gaar godt.

Jens er Korporal og Kanonfører han bor flot nede paa St.Torv. Kosten faar jeg for Lønning og Brød.

Befalingsmændene vi har faaet er meget flinke jeg synnes bedre om dem end om dem vi havde ifjor men de har ikke forstaaet at sætte sig i Respekt hos Rekrutterne og os Indkaldte er næsten Dus med dem.

Jeg har en daarlig Haand den buldner den skal jeg vist til Lægen med hvis det ikke bliver bedre snart. Lægen kunde kjende mig den Dag vi kom.

Vi skal køre til Mols paa Lørdag 8 Dage.