Breve fra Martin Hedegaard Andersen

                                                                                                                Frederiksborg Højskole 10 December 1897

 

 

                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

Mange Tak for Eders sidste Brev jeg er meget glad ved at høre fra Eder. Det var jo godt det gik så heldig med Grisene men hvordan bærer I jer ad med Malmen kører I det selv eller I lejer det kørt op jeg tænker ellers det vil blive for haard ved den lille Hest.

Det er rigtignok ikke rart for Andrea saadan at faa Tænderne trukne ud men naar det kunde blive ved denne Gang saa var det jo da til at komme over. Jeg har været meget syg et Par Dage i denne Uge det er vist Influensa jeg har haft. Det begynte med at jeg ingen Madlyst havde til Middag om Mandagen saa da vi havde drukket Kaffe gik jeg i Seng jeg frøs mig skønt det ikke var saa koldt og der var god Varme i Stuerne. Saa blev jeg i Sengen Tirsdag over til omtrent Mandag Middag jeg var ogsaa nede at høre Begtrups Foredrag. Jeg havde Ondt i Halsen og Hovedet der var hvide Pletter i Halsen og jeg var meget Svimel jeg sov det meste af Tiden og kom saamænd helt let over det jeg maatte gurgle i salt Vand og Fru Begtrup var oppe med nogle Kininpiller. Nu er jeg da saadan omtrent kommen mig igen. Jeg har dog Pletter i Halsen i Dag igen. Paa Søndag skal vi have et stort offentlig Møde i Øvelseshuset der skal Pastor Monrad fra København tale og Begtrup vil ogsaa tale. Vi har et Møde hver Søndag Eftermiddag Kl 4½ men det er ikke for andre end Eleverne og da taler Begtrup jeg vilde ønske I kunde faa ham at høre en Gang. Han er baade en meget dygtig Taler og en alvorlig troende Mand og det tror jeg nok alle Lærerne er, men jeg vil ikke paastaa det samme om Eleverne allesammen der er dog nogle ikke saa faa heller der er nogenlunde alvorlige jeg kender dem heller ikke allesammen, Det er flinke Karle jeg ligger paa Værelse sammen med.En af dem har været Korporal ved Dragonerne i Odense han er fra Gravballe ved Torning han har været saa længe paa Fyn at han taler deres Dialekt saa er der en Fyr der er op ad en 30 Aar gammel han har en ikke saa lille Gaard i Aarhusegnen den lader han Karlen styre, fjerde Mand er fra noget der hedder Svostrup en Milsvej nord for Silkeborg. Dem jeg ellers kommer sammen med er nogle Fynboer, der har deres Værelse ligeovenfor os, ogsaa Sønderjyderne og Falstringerne det er allesammen flinke Folk. dem der er her fra Amten kalder viKulsviere de ere lidt storsnudede og saa var lidt vel godt kent i Førstningen men nu har vi faaet givet et Par af de værste en ordentlig Overhaling i Kulsvieren.

Sidste Onsdag var Ev. Tang Kristensen her og han fortalte da nogle rigtige    Vrøvlehistorier han fortalte ogsaa Tirsdag Aften men da var jeg ikke nede og høre ham

her har ogsaa været en Sangerinde fra København sidste Torsdag Aften og synge for os

Det gaar ellers godt med Undervisningen nu er det snart først det rigtig er kommen i Gang i Førstningen var det svært at blive ved at holde ud til saa mange Foredrag om Dagen. Vi har Landbrugsforedrag en Gang omUgen det er Tietgens Godsforvalter Jakkobsen der taler. Jeg har ogsaa været nede paa Hillerødsholm og se hele Besætningen der var 120 Køer og vel halvt saa mange Kvier Køerne stode i et Rum der var brandfri Loft. Det var altsammen holdt i største Orden Køerne rene og striglede og foran hver Ko hængte der en Tavle hvorpaa der stod hvor gammel den var hvor meget Mælk den gav. o.s.v. der er langt endnu end vi kommer med der ovre i Ikast Nu maa I endelig hilse saa mange Gange hvem I synes det er nødvendig jeg tænker nok mine Penge slaar til og jeg kommer vel ogsaa nok hjem tilnæste Sommer. men saa rejser jeg enten til Fyn eller Falster til et andet Aar. Nu til Slut de kjærligste Hilsener fra Martin Hedegaard.

 

Det kan være jeg maa sende nogle Skjorter hjem og faa vadsket. Vaskekællingen vil ikke inde i Hillerød vadske med Klorkalk.

 

 

 

                                                                                                                Frederiksborg Højskole den 14,12,97

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Da jeg i Aften ikke har saa meget at bestille vil jeg begynde at skrive et Brev til jer.

Begtrup er ikke hjemme og har altsaa ikke holt sin sædvanlige Foredrag i Aften.

Det jeg egentlig vilde skrive om er at jeg er bleven tilbudt en Plads som Røgter paa en Gaard paa Falster her er en Karl paa Skolen som er Nabo til Gaarden han siger at det er en god Plads og en dygtig Mand der ejer den. Jeg skal passe 28 Køer og malke med og kan faa saadan noget som 380 Kr i Løn for et Aar og saa er det ogsaameget godt at komme ud og se andre Folks Skikke. Men det værste er at han vist vilde helst have en til Foraaret og jeg vil jo gærne hjem i Sommer men maaske jeg rejser en Tur derover i Julen det kan koste saadan noget som 6 Kr frem og tilbage.

Jeg vil just helst have en Plads som “Fodringsmester” som det hedder det med at passe Køer og Svin er jo i vore Dage blevet noget af det vigtigste ved Landvæsenet. Og saa er det da ogsaa let Arbejde at gaa og passe Køer og Svin men noget tvungen vil det jo blive men det er jo ogsaa en god Løn.

Jeg er nu fuldstændig kommen mig jeg kan spise som en Tærsker. Men der var ogsaa mange Dage da jeg ikke kunde spise noget. hver Søndag faar vi Sødsuppe og Oksekød om Mandagen Suppe og noget man her kalder Ovnkage det er en meget velsmagende Ret som jeg vilde ønske vi fik hver Dag saa faar vi Pandekager en Dag Mælkevælling en Dag o.s.v.

Sidste Søndag havde vi saadant et rart Møde, da var Pastor Monrad fra København her og tale jeg kan jo ikke her gengive hans Tale men det var da Juleaften han talte om i forskellige Betydninger baade i aandelig Henseende. saa talte Begtrup om en Mand der har levet her i Frederiksborg Amt der hed Ole Peter Svane og blev kaldet de gudelige Forsamlingers Bestefader. her var mange Mennesker Salen var propfuldt. Her er jo nok nogleMisionsfolk her paa Egnen inde i Hillerød er der et stort Misionshus men jeg har aldrig været til nogen af deres Møder jeg har ikke kunnet faa at vide naar der skulde være Møde det kommer ikke i Frederiksborgs Amts Avis. Her er nogen rigtige Præster der ligger en Kirke man lige kan se Taarnet af her jeg ved ikke hvad den hedder men der er en Præst der hver Søndag har sin Prædiken skrevet og saa bare læser den op for sine faa Tilhørere. Her er ogsaa nogle rigtige Stodere der gaar omkring for at faa fat paa nogle Penge at købe Brændevin for saa har de et eller andet de vil sælge og det kan ogsaa hende at vi midt i en Time kan blive forstyrede af en Lirekasse saa maa Læreren skynde sig at give ham nogle Skillinger og saa bede ham gaa sin Vej.

En Fjerdingvej her øst for er der en stor Skov den er 15000 Td Land stor og hedder Gribskov her har der i forige Tider været svedet Kul derfor kaldes alle Frederiksborgs beboeere nu Kulsviere disse Folk var nogle drabelige Karle de kørte til København med Kul saa havde de gærne en Vognkjæp med paa Vognen og naar de saa var blevne dygtig fulde paa Vejen hjem saa sloges de med disse Vognkjæppe og kørte om Kap saa det kunde høres over hele Nordsjælland.

den 16,12,97

Mange Tak for Eders Brev som jeg nu har modtaget. Jeg tænker jeg sender de Skjorter jeg nu har hjem og saa et Par Sokker Skjorterne skal jeg vel have sendt herover men det haster ikke Sokkerne behøver jeg ikke da jeg ikke har slidt Hul paa et Par endnu saa kan de andre sagtens vare men jeg tænker de kunde have bedre af at komme hjem og blive vadsket end at ligge her.

 

 

 

 

                                                                                                Frederiksborg Højskole den 23 November 1897

 

                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

Tak for Eders Brev jeg var meget glad ved at høre fra Eder. Her er  jo noget ensomt ikke fordi der ikke er Folk nok men fordi jeg ingen kender. Kammeratterne er jo allesammen flinke her er mange slags Landsmænd man hører stadig de mest modsatte Dialekter Morsingboer og Vendelboer Fynboer og Sjællændere jeg ved ikke hvad der er  mest uforståelig. Vi har havt Udflugt til Frederiksborg Slotshave og Slotsgaarden og til Fredensborg med Marmorhaven og til Gribsø det er jo en meget skøn Egn her her er Udsigt til den store Gribskov den er 15000 Td Land stor naar alt regnes med og her kan vi se det smukke Frederiksborg Slot der ligger en lille Fjerdingvej øst for Skolen i Udkanten af Hillerød By det er en lille By ikke ret meget større end Herning.Slottet ligger midt i en Sø. det ligger meget lavt oppe i Haven staar en Frihedsstøtte der er rejst af Bønderne i Frederiksborg Amt til Minde om Reventlov der var den første der gav sine bønder fri for Hovarbejdet. den er meget smukt udført lidt større en Dalgasstenen i Herning saa staar der et ungt Menneske med en Fakkel i Haanden støbt i Bronse ved hans Fod ligger der et brudt Aag. Nu en af Dagene skal mit Hold ind at se de store Malerisamlinger der findes i Frederiksborg Slot og paa Torsdag kommer Bjørnsen til Hillerød. Vor nærmeste Kirke  er Frederiksborg Slotskirke vor Sognepræst er Pastor Palludan-Møller han prædiker dog ikke altid selv men en Kapelan men ham har jeg aldrig hørt. Hvad os angaar her paa Skolen saa har vi en aften i sidste Uge haft Besøg af nogle Operasangerinder der sang saa køn for os. Endvidere har vi haft Valg af en Redaktion til at redigere et Blad der skal udkomme her paa Skolen. Bladet skal hedde “Kulsvieren” der blev valgt 5 til at være Redaktører. Vi faar en ret god Kost her den er jo tarvelig men ordentlig der er fem lange Borde og ved hver Bord sidder der ca. 30 Mand ved det midterste  Bords ovre Ende sidder Begtrup ved det næste til højre sidder Bjerre ved det yderste til højre sidder Bredsdorff. Til venstre sider Fru Begtrup og en Frøken Bylov og ved de modsatte Bordender sidder Vammen og Klodskov.

Jeg har min Plads oppe ved Begtrups Bordende der sidder en nærmere ved Begtrup end jeg og han hedder ogsaa Martin ved den anden Side sidder først Erik Begtrup saa sidder der en Fynbo der ogsaa hedder Martin se dette er nu ikke saa let at finde Rede paa det er heller ikke saa let at varte op.

Begtrup har 5 Tjeneste piger og saa er der to af hans egne Døtre der hjælper men dette kan dog ikke slaa til der er 3 af Karlene der hjælper det er da saadan ordnet at hver har sin Stykke Bord. Det gaar dog sommetider galt saa der gaar noget i Stykker en Dag tabte en af Pigerne et stortStegefad fuld af Oksekød og en Gang en hel Stabel Talerkener Det er ikke rart at sidde alt for langt hen mod Krogene jeg prøvede det en Dag, det var før vi rigtig havde faaet vore faste Pladser, jeg kom til at sidde henne mellem nogle Kulsviere den Pige der vartede op var meget langsom  og naar der saa kom saa sloges de om det saa der røg om Ørene paa dem af den første Ret fik jeg ikke ret meget men den næste tog jeg altsammen.

Til slut de kærligste Hilsener til Eder alle fra Eder Søn Martin Hedegaard.

 

Vil I hilse dem i Østergaar og Lærer Sørensen.

 

 

 

 

 

                                                                                                Frederiksborg Højskole den 4,8.

 

                                                                Kære Forældre

 

Jeg er da lykkelig og vel kommen hertil jeg kom dog ikke længere end til København Tirsdag Aften da Toget fra Korsør var forsinket saameget at Toget fra København til Hillerød var gaaet da jeg kom dertil. Møller og Albert var ude paa Banegaarden og saa fulgte jeg med dem Hjem jeg skal hilse fra Moster og Møller saa mange Gange.

Onsdag Morgen kørte jeg saa herud med Toget da jeg kom med det første Tog var der ikke ret mange flere Elever der var kun 3 Sønderjyder.?

Skolen blev saa Aabnet Onsdag Eftermiddag Præsten Palludan-Møller talte og der var ogsaa flere. Vi har just været henne og faa vor Timeplan at vide naar Klokken mangler et Kvarter i Syv staar vi op. Kl. 7½ drikker vi Kaffe og saa holdes Morgenandagt Kl. 8 begynder Skolen og kan jeg skam ikke huske mere af Timeplanen nu lige har vi skrevet en Prøvestil og nu skal vi deles i fire Hold efter som vi ere dygtige. Vi bor fire paa hvert Værelse og Værelserne har Navne mit Værelse hedder “Sil-

keborg” her bor en til den Tredje er endnu ikke kommen.

 

  Vi er nu bleven Delt og jeg kom paa Hold A nu skal jeg intet bestille før Kl. 2 men vi er jo heller ikke rigtig kommen ind i Arbejdet.

Jeg tror nok det er dygtige Lærere og Eleverne er da ogsaa meget flinke ved Siden af vort Værelse til Højre bor nogle Fynbor det er skam flinke Folk vi døjer jo lidt med at forstaa hinanden men det gaar dog.

                                                                Til Slut de kjærligste Hilsener

                                                                til Eder Alle fra

                                                                Martin Hedegaard Andersen

 

Naar I skriver saa maa I som Adresse skrive   Martin Hedegaard Andersen

                                                                                           Frederiksborg Højskole

                                                                                           pr. Hillerød

 

Glem ikke at skrive Hedegaard da der er en Elev mere der hedder Martin Andersen.

 

 

                                                                                                                Stærsminde den 16 November 98

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders sidste Brev og for hvad I deri skrev. Jeg har hørt fra Sikjær at De ikke vilde sælge deres Honning til 40 Øre pr Pund naar de saa selv skulde betale Fragten jeg har saa skrevet at jeg ogsaa godt vilde betale Fragten men jeg har endnu ikke hørt noget fra dem. Kan I købe noget andre Steder saa vil jeg jo gerne have det I maa ogsaa godt give 42 Øre pr Pund og saa vil jeg betale Fragten. Jeg kunde jo have godt af at tjene lidt ved Siden af Lønnen vi har kun lidt Mælk i denne Tid

Køerne har narret dem og er løbne om i Foraaret saa vi faar først mere om en Maaned.

Vi er nu snart færdige med vore Roer de blev jo kulede ned i selve Roemarken og saa siden  kørte hjem i Vinter naar de skal bruges jeg har det jo godt som sædvanlig det er jo aligevel bedre at gaa inde i den lune Kostald end at køre ude i Roemarken i hvordan Vejret end saa er. Vi har nu faaet en ny Karl i Kristens Sted men jeg synes ikke at han er saa flink som Kristen var. En af de første Morgener begyndte han at ruske i mig og vilde have mig til at staa op  naa jeg bad ham naturligvis holde sine Negle hos sig selv ellers skulde jeg smøre hans Gummer. Jeg skulde nok selv passe naar jeg vilde staa op. Han syntes i det hele taget ikke at nære saa stor Respekt for min Person men nu begynder det dog at komme. Er der nogen der skal komandere saa skal det være mig. Selv Manden tør ikke. Jeg er ellers aldrig hjemme uden den Tid da jeg skal være i Kostalden. Tirsdag og Lørdag Aftener er jeg til Gymnastik og Mandag og Torsdag Aftener til Aftenskole. De andre Aftener kan jeg jo sagtens faa besatte. I Aften har jeg været i Stubbekøbing og faaet mig et Par Galosher.

Havde der været saa godt et Hjem som der var i Østergaard saa blev jeg vel nok ogsaa noget mere hjemme.

Jeg vilde gærne til København og tilbringe Juleaften da jeg nok tror at det bliver en søgne Juleaften jeg kommer til at holde her men jeg ved jo ikke om jeg faar Tid og om Moster har Plads til mig.

Nu er jeg snart søvnig.

Mange kærlige Hilsener til Eder alle

fra Eders hengivne

                                Martin Hedegaard

 

               

                                                                                                Frederiksborg Højskole den 7 Februar  1898

 

                                                                Kære Forældre og Søskende!

 

Tak for Eders Brev. Jeg er jo meget glad ved at høre fra Eder. Der hvor jeg skal tjene hedder Maglebrande, men Gaarden ligger, som jeg vist har fortalt, ikke i Byen, men et Stykke udenfor. Manden hedder Peder Jensen, han er en Møenbo, han er ikke gift, men hans Søster holder Hus for ham. Jeg ved ikke ret, om jeg skal have mit Skab sendt derover, men det skal jeg vel, og saa skaljeg ogsaa have min “Skudsmaalsbog” flyttet, da jeg ellers kommer til at give Mulk

t. Saa skal jeg jo da ogsaa have mit gamle tøj sendt derover og mine Træsko, men jeg tror ikke at Læderet sidder saa meget fast paa nogen af dem, og de var vist heller ikke ret godt beslaaet under Bunden, det vil jeg gærne om Fader vil faa gjort i Stand. Jeg har det jo ellers meget godt, og jeg tror nok jeg faar et godt Udbytte af denne Vinter, jeg er meget glad ved at jeg kom i A Hold til Dansk, vi har Skolens bedste Lærer til at undervise os, vi skiftes til at have ham (Bredsdorff) og Begtrup. Sidstnævnte har selv forfattet den Sproglære som vi bruger og den hedder Benraden, et Navn der giver Anledning til mange Vittigheder, den benytter han til sin Undervisning og hvis vi ikke har den , saa vanker der rigtignok ikke Ros.Saa udsætter han Præmier til de dygtigste og vælger et Dommerudvalg af Eleverne til at uddele disse Præmier, første Gang var der 3 hvoraf jeg var den ene og en Karl der hedder Kristian la Cour og Ejnar Peddersen var de to andre, vi var det saa i 14 Dage og uddelte i den Tid Præmierne til Begtrups fulde Tilfredshed, saa blev der valgt en ny Udvalg, denne Gang paa 5 Medlemmer,men de kom ikke til at raade enevældig for hvem, der skal have Præmie, der blev saa valgt 2 Censorer, det blev saa la Cour og mig, vi maa saa hver Gang, der har været en oppe skiftevis sige,hvad vi mener derom saaledes, at hvis den ene af os fremhæver Fejlene og Manglerne, saa maa den anden sige hvad der kan være til Fordel derfor, saa I kan nok forstaa, at                           vi maa have vor Opmærksomhed spændt og ikke sige noget meningsløs Snak for ikke at fortørne Forstanderen. Hvad jeg meget har imod Højskolen er, at der er alt for mange Elever, Lærerne kan umulig komme til at kende os allesammen, det er kun enkelte af de dygtigste, der egentlig bliver kent med dem. Men paa den anden Side saa er der jo den Fordel derved, at der kan ofres mere paa gode Lærerkræfter og god Forplejning, for vi faar en meget god Kost, jeg har ikke faaet saa god Kost til daglig før.

Imellem saa mange er der jo altid nogen der er lidt vigtige paa det, men det kan Begtrup jo ikke lide, og hvis han mærker det saa kan han gøre frygtelig Nar ad dem og det er ikke saa rart for dem det træffer paa. Det kan jeg nu godt lide ham for.

Den 9.  Idag har jeg været i Kirke og hørt Pastor Vilh. Bek. Næsten alle Eleverne var derinde og de fleste af Lærerne, han holdt en god Prædiken, det var da noget der var  noget  Mening i selvom man ikke kan samstemme med ham i alle Ting. Der var jo mange Mennesker i Kirke, men dog ikke flere end hver Søndag, og saa tror jeg nok der var kommen nogle af Nysgjærighed og for at more sig over ham, han holdt en lang Prædiken og der var en Del, der gik, da han var halv færdig.

                                                Kærlig Hilsen til Eder alle fra

                                                Martin Hedegaard

 

 

                                Stærsminde, Maglebrande pr. Stubbekøbing, 24. August 1898

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders Brev.

Det glæder mig at Bierne har samlet noget Honning jeg tænker nok at jeg kan sælge en Del herovre men saa vilde jeg gærne om I straks vil sende mig en Prøve af den. Kan I ikke slynge noget ud paa Søndag og saa sende mig et Glas paa et Par Pund og saa skal det jo helst være af det bedste og helst i et pænt Glas. - Jeg kan vel nok faa 50 Øre pr. Pund her men maaske kan I faa ligesaameget hjemmen der er vel ikke saa meget i Aar og hvad kan I faa og sende den i herover  kan I faa en stor Mejerispand.

Vi er færdige med Rugen for længe siden og vi har og mejet al Hveden bare vi nu kan faa noget godt  Vejr. Byget er ogsaa godt modent nu og flere Steder har man begyndt at meje, det gaar ellers let med at faa høstet her. Alt bliver jo næsten gjort med Maskine og næsten hele Avlingen bliver sat i Stak jeg har jo byttet Arbejde med Jens det er jo vel lit strængere at være med at høste men ogsaa meget mere fornøjelig. I Morgen skal vi tærske Sæderug tænker jeg.

Vil I skrive lidt om hvormeget Honning I tænker at der kan blive. Jeg synes ikke at jeg oplever noget nu hetrovre ikke engang noget Tordenvejr som jeg regner for noget har vi haft. I Jylland har I vel haft nok af den Slags vi læser jo daglig i Aviserne om Folk der er blevne slaaede ihjæl og Gårde der er brændte men maaske er det ikke saa galt som det lyder. Jeg tænker at I har faaet Eders Rug kørt ind nu. Havren bliver der vel nok ikke stort ved. I har vel ikke solgt nogen af køerne endnu. I hilses nu paa det kærligste fra Eders hengivne

                                                                                                                Martin Hedegaard

 

 

 

 

                                                                                                Maglebrande d.15.December 98.

 

 

                                                                Kære Forældre

 

Mange Tak for Eders brev. Jeg rejser ....................... Søndag Aften og bli .......... med Chr............. Altsaa ka............................... hvad Dag ........ jeg kan jo ogsaa magelig gaa det Stump Vej selvom jeg er glad ved at jeg maa komme hjem jeg kunde vist ellers nok faa plads her et eller andet Sted men jeg vil dog meget hellere hjem.

Baade mit Skab og Kufert  kom ud jeg kører til Eskildstrup paa Lørdag med det saa haaber jeg at det kan være hjemme til Jul.

 

                                                I være mange kærlig hilset

                                                fra  ........

                                                                                Hedegaard

                                                                                i god

                                                                                     staaet

                                                i Brugsen hele Tiden

 

                                                                                Martin.

 

 

                                                                                                                Stærsminde den 16 Oktober 1898

 

                                                                Kære Forældre

 

Hvis I har mere Honning og undvære vil I saa ikke sende den herover straks det jeg fik herover er vist væk det meste af det. Jeg har solgt et Parti paa 30 Pund til en Kæmner Lindholm  i Stubbekøbing til 50 Øre pr Pund.

Resten har Viggo faaet til samme Pris han sælger den saa igen til 65 Øre pr Pund. Da jeg saa var til Gymnastik i Aftes bad han mig om at faa noget mere. I kan vel ikke købe noget derhjemme og sende herover for jeg kan nok sælge om det saa skal være 1000 Pund. Hvis I kan købe noget for 35 á 40 Øre pr Pund saa kunde det vel ellers nok betale sig at sende den herover da jeg jo altsaa kan faa 50 Øre. Mejerispanden skal blive sendt hjem med det første.

Vi har nu faaet en Karl fæstet til November det er en fra Møen.

Jeg har det jo godt og er rask som sædvanlig. I dag er det noget rædsomt Vejr det er saadan at man knap kan komme udenfor en Dør vi har nu bundet Kvæget ind.

Paa Søndag skal vi have Skyttefest i Taarup Forsamlingshus.

                Kærlig hilsen til Eder alle fra Eders hengivne Martin Hedegaard

                Det kunde være morsomt at vide hvormeget saadanne Underbukser som gamle Folk bruger

                koster og om de bliver lavede saadan at de kan bruges med det samme.

 

 

                                                                                                Frederiksborg Højskole d. 28. Marts 1898

 

                                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Tak for Eders sidste Brev og for Pengene. Jeg tænker jeg rejser til København Onsdag Aften efter Mødets Slutning og bliver saa der til Fredag Morgen. Mit Skab kan godt sende snarest mulig og Adressen kan I skrive saaledes:  Martin Hedegaard

                                                                 Hr Gaardejer

                                                                J.P.Jensen

                                                                Maglebrande

                                                                pr Stubbekøbing

                                                                Falster

 

Mit Sengetøj sender jeg saa hjem som Fragtgods og lægger deri nogle Bøger som jeg har laant af Lærer Sørensen dem vil I nok give ham og sige Tak for Laan.Nøglerne til Skabet maa I helst sende til Falster om de ikke kan naa  at komme her mens jeg er her.

Jeg synes ikke jeg rigtig har noget at skrive nu jeg har jo fortalt saa meget. Faaresygen er jeg kommen over men den har ogsaa varet i 14 Dage. Vi har nu igen faaet Difteritis her paa Skolen. En af Eleverne har været meget syg ja vel næsten død. Men nu er vi jo mere vant til at have smitsom Sygdom saa vi ikke bryder os saa meget derom. Ja nu skal vi jo rejse og jeg maa tilstaa at det er i Grunden lidt man kan lære i 5 Maaneder, men noget kan man da lære. Og jeg tror nok at de Penge er godt anvendte. Jeg synes ogsaa nok at Andrea og Johannes skal paa Højskole hvis de har Lyst dertil. Det hører jo næsten til en god Opdragelse.Hvad der ellers kan være at fortælle er at Bredsdorff er da kommen sig saavidt at han igaar holdt et Foredrag for os. Begtrup har fortalt os om Ludvig Kr. Møller og Kr. Kold. Det er udmærket at høre og vel ogsaa noget af det bedste vi har faaet i vinter. Jeg skal nu i Lav med at pakke sammen. Det vil vist ikke blive saa let en Sag at faa alt i den lille Kuffert, men jeg har ogsaa et stort Stykke Sprung/Sjerling  som jeg har havt til at hænge over Tøjet for at beskytte det mod Støv der kan jeg nok have lidt i. Jeg er glad ved at I har faaet hentet det Bitræ det er vist ogsaa en heldig Plads I har givet den der er jo heller ikke Plads andre Steder. Det er slemt med de Hoste du har Kære Moder men jeg vil jo haabe at de ikke maa blive alt for slemme. I skal have mange Tak for det i laver til mig Andrea skal have Tak for at hun har syet en Bluse og en Skjorte. Jeg har ikke engang slidt Hul paa et Par Sokker i Vinter saa jeg synes jeg nu er meget velforsynet med saadant. Jeg skal ikke gaa med bart Bryst jeg synes jeg er bleven saa forfærdelig forsigtig i Vinter.

 

                                                                                Kærlig Hilsen til Eder alle

 

                                                                                Martin Hedegaard

 

 

Det kan maaske være passende at hilse Venner og Bekendte fra mig en Gang til.

 

 

                                                                Jeg har voldsom travlt.

 

 

 

                                                                                Stærsminde Maglebrande St.Hans Dag 1898

 

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders sidste Brev.

I maa ogsaa tro at det hører til mine gladeste Timer naar jeg faar Brev hjemme fra her er jeg dog saa ene mellem alle disse fremmede Mennesker. Jeg ved ikke endnu om jeg kommer hjem en Tur vi har faaet slaaet ikke saa lidt Hø og nu er det jo vanskelig Vejr saa det kan jo være at det kan sinke Arbejdet en Del. Vi kan heller ikke godt pløje naar det regner.

Det kunne jo ellers være morsomt at komme hjem igen lidt nu er jeg snart saadant vandt af med dehjemlige Forhold at jeg er nær ved at glemme dem. Engang imellem kan man jo træffe en Jyde herovre jeg synes at det er en Fornøjelse at høre noget godt jydsk igen.

Igaar Eftermiddag var jeg til et stort offentligt Højskolemøde paa Nr. Ørslev Højskole den ligger 1½ Mil sydvest herfra vi var kørende et helt Læs dertil der var flere Talere bl.an. Rosenstand. Denne Højskole er jo ikke nær saa stor som Frederiksborg Højskole men den er ogsaa meget ny. Den gør et godt Indtryk.

Som sædvanlig har jeg det meget godt jeg er rask og godt fornøjet. Det eneste jeg savner er lidt mere Ro og Stilhed. Det er som om noget af Hovedstadens Larm og Tummel er trængt herud her er man næsten helt ligegyldig overfor sine Medmenneskers Velfærd. Paserer der en ulykkelig Hændelse ja saa taler man derom en Dags Tid eller to og saa er det glemt.Dog maa jeg være glad ved at vi ikke bor oppe i Landsbyen der maa det vist være uudholdelig. Maglebrande er slet ikke saa lille en By jeg tror nok der bor flere Folk der end i Hammerum men det er bare Arbejdsmænd og nogle Haandværkere der er kun et Par Bøndergaarde. Man maa næsten undre sig over hvor alle deres Folk faar Føden men der er vel nok en del af dem der har Arbejde i Stubbekøbing. Konerne gaar jo saa i Roerne vi har mange Roer (ca. 11 Td Land) og de er meget rene og lette at luge derfor vil de jo gærne have Arbejde her de er nærved at slaas om det der gaar jo ogsaa nu en halv snes Kællinger og roder i dem hver Dag jeg ved ikke hvordan det kan gaa med Honningen.Vi Jyder har et daarligt Renomé herovre saa naar Købmændene hører at det er fra Jylland saa bryder de sig ikke saa meget om det men maaske kan jeg sælge noget til private.

 

                                                                                                Kærlig Hilsen til Eder alle

                                                                                                Eders hengivne  Martin Hedegaard

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Stærsminde Maglebrande

                                                                                                                Stubbekøbing den 27. April

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

                                                                                                                                                                                                               

Mange Tak for Eders Brev.----- jeg er altid glad naar jeg faar Brev hjemme fra.Jeg er meget glad ved det gode Tøj I sendte mig men jeg kan vist ikke gaa med Slumpes herovre, det kender de jo slet ikke.Jeg har det selvfølgelig meget godt. Jeg har faaet lært at malke nogenlunde og saa er det jo ikke saa strængt Arbejde og ellers er der ikke mere end man godt kan overkomme men det er næsten alfor Ensformig

det at gaa i Kostalden hver evige Dag. Jeg synes ikke der saadan er noget særlig at fortælle denne Gang.

Her er ellers kønt. Der er Pilehegn rundt om. Nord paa har vi Stubbekøbing med Grønsund til Baggrund og bag ved Vandet igen ligger Bogø med sine høje Banker længere mod Øst kan man se Møen og mod Nordvest Sjælland der er jo et Taarn i Nærheden af Vordingborg der hedder Gaasetaarnet den kan man se naar man kører til Stubbekøbing. Jeg gaar for det meste hjemme der er jo ingen Steder at gaa hen i sin Fritid ja op til Løjmans kommer jeg jo en Gang imellem.

Vi er vist færdige med at saa Havre men saa er jo Byget og Roerne tilbage. I har vel ikke begyndt endnu.

                                                                                                Kærlig Hilsen til Eder alle fra

                                                                                                        Martin Hedegaard

 

 

 

 

                                                                                                                Aarhus den 17. April 02

 

                                                                Kære Forældre og Søskende.

 

Mange Tak for Eders sidste Brev. Jeg kan nu fortælle Eder at jeg ikke kommer til København for jeg fik at vide at jeg ikke fik fri før for det men alligevel skulde ligge til Jul eller ogsaa gøre en Mønstring   og saa fik jeg ogsaa at vide at det var saadant et slemt Batteri jeg skulle været til det var 1 Batteri og Kaptajnen kaldte de Røverkaptajnen saa syntes jeg det var ikke noget at hige efter og saa sagde jeg til Kammeraterne at jeg ikke brød mig saa meget om at komme til København men der maatte godt en anden rejse i min Plads saa var der da ogsaa straks fire der vilde afsted saa sagde jeg til Staben at jeg helst vilde blive ved Batteriet, saa blev der en af de andre udtaget og sidste Torsdag rejste han derover jeg er skam glad at jeg er her ved 7 Batt endnu vi har det storartet godt hver Morgen er jeg ude at køre en Tur fra 7 til 8 i en almindelig Fjedervogn det er Remonterne der skal køres til, saa kører og rider vi en 3 eller 4 Timer hver Dag vi rider over Forhindringer eller rider og kører langt ud i Landet og det er skønt nu i det gode Foraarsvejr.

Vi har faaet en Premierløjtnant mere han gaar at snuser i al Ting og det holder vi ikke saa meget af men vi er jo ikke ret bange nu vi har været her saa længe. Kongens Fødselsdag havde vi fri den hele Dag og da var vi oppe og blev fotograferet vi 5. Numrene staar paa Silkepapiret.

Jeg kommer maaske nok hjem i Pinsen dog ved jeg ikke noget derom endnu hvis jeg kommer maaske 61 med.

Jeg har intet imod at I sælger Polle det er jo næsten for meget at have 4 Heste.

Husk nu paa at nu er det vist snart paa Tiden at saa Silisalpetter i Rugen. Til Slut en Kærlig Hilsen til Eder alle

                                                                                Eders Martin

 

Jeg tror nok at jeg opgiver at tage paa Landbrugsskole til Vinter.

 

 

                                                                                                                Maglebrande den 5-12-98

 

 

                                                                Kære Forældre og Søskende

 

Mange Tak for Eders sidste Brev og for al den Ulejlighed I har gjort Jer for at købe noget Honning til mig. Jeg er jo glad ved at faa det da jeg har lovet et lille Parti til en Mand fra Stubbekøbing. Nu vil jeg dog ikke have mere undtagen I da allerede har købt noget saa maa I naturligvis sende mig det. Pengene skal jeg nok sende saa snart jeg faar dem jeg sender da rimeligvis nogle flere af mine egne.

Naa noget Nyt skal man jo fortælle og jeg vil da fortælle Eder at Gaarden er brændt sidste Fredag Aften.

Det var Lynet der slog ned. Vi fik alle Kreaturerne ud. Svinene med   men to Kalve løb ind igen og blev der. Det var uhyggelig Vejr men vi vidste dog ikke af at det var Tordenvejr før der kom et Glimt og et Knald og saa var der Ild i Stuehuset det slog ned midt mellem og men der blev dog ingen slaaet ihjæl. Indboet kom ogsaa ud for det meste. Mit Tøj kom ogsaa det meste af ud og det der blev inde faar jeg 93 Kr for jeg havde højt asureret. Jens havde ikke asureret og den ny Karl heller ikke og for dem brændte ikke saa lidt. Min gamle Overfrakke er brændt mine Sko ligeledes og et Par Skjorter med og nogle gamle Bukser gik samme Vej. Jeg logerer hos vor Nabo en Gaardejer og jeg har det rigtig godt.

I kan tro at det er en slem Overgang. Sidste Søndag Aften var jeg i Gundsemagle med et Par Køer og saa var jeg til Møde i Præstegaarden.

Mange venlige Hilsener til Eder alle fra Eders hengivne

                                                                                Martin Hedegaard

 

Min Adresse er selvfølgelig den samme som før.