Breve fra oldemor til hendes søn Martin Hedegaard

Hedegaard d.18.Oktober 1900

 

 

 

Kjære Søn.

 

 

Idag modtog vi Dit Brev og var meget glad ved det det  vilde have blevet trist hvis det ikke havde kommet, Ja  Gud ske Tak at Du er lykkelig og vel kommet derover og at Jens Lundsberg kom og tog imod Dig det var vi glad ved det var en lang Sejltur fra Kristianssand til Haugesund det blæste vel en del. Naar Du nu kunde handle og have Lykke til at sælge noget at Du kunne tjene noget til Livets Ophold ja det tænker vi nok Du kan; vi er jo saa glad Du er kommet vel derover vor Herre bevare Dig og Din Kammerat at I maa komme rask hjem igen til Jul.

Vi er alle raske og have det godt idag fik vi de sidste af vore Kartofler op iaften er Gunhild syg og vil faa Kalv. Dit Hjemstedsbevis har vi funden og sender den vel med og der er kommet noget til dig fra  Frederiksborg Højskole det sender  vi og over til Dig saa mange Tak for Dit Brev og modtag de kjærligste Hilsener fra os Allesammen.

 

Din hengivne Moder

 

Vil Du hilse Jens Lundsberg Andrea skulde hilse Dig fra Dem i Sekjær.

 

 

 

Hedegaard d.20 Oktober 1901

 

 

Kjære Søn

 

 

Mange Tak for Dit Brev vi var glad ved det og at se at Du havde faaet det vel begyndt og saa haabe vi at det og skal faa en god Ende og tab ikke Modet om der og kommer Timer at det synes at være et trist Liv det faar dog Ende ja vi ville jo gjærne Du maa have Kræfter til hvad Du skal udføre, og vor Herre vil bevare Dig gjennem alle Farer og fra al Ulykke og give at Du maa have det godt paa Sjæl og Legeme.

Hvad os angaar saa har vi det jo godt som sædvanlig sidste Mandag fik vor hvide Kvie Kalv og det gik godt hun er god til Mælk men hun er jo noget mager bare hun kunde komme til at trives. Igaar fik vi det sidste (Kartoffeleng saaet)??? Vi har jo endnu godt Vejr men vi har dog bundet Køerne ind der er ikke noget Græs nær naar De skal staa (Tjønt)?

Igaar stegte jeg en Kalvelaar som vi vil sende Dig i morgen. Din Fader vil op efter Kraftfoder til Køerne vil du sende Din Smørdaase hjem skal vi fylde Dig den igjen af Smør og sende Dig den, og det var jo rart om vi kunde faa Brev fra Dig omkring ved næste Søndag, hils og Jens Peder Hansen fra os.

 Du være saa kjærligt hilset fra os Allesammen

 Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

Sender Du Smørdaasen kom saa Kluden der er om Kjødet enten i den eller udenom den vi kunde have nytte af den here

 

 

 

Hedegaard d. 31. Oktober 1901

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dine Breve som vi har modtaget, og vi er meget glad ved at Du skrev Du har det godt, og at det ikke falder Dig svært hvad Du skal lære vi haaber jo og Du med Guds Hjælp skal komme vel og godt over det Altsammen

I morgen kjører Fader op til Stationen med Magrete hvis hun ikke bliver syg hun er ikke rask iaften og saa tager han en daase smør med til Dig det kan godt være man kan sende det i Vinter i Lærred alene men nu har jeg kommet det i Daaser og saa kan Du jo lade dem staa til Jul om Du som vi haaber kan komme hjem og maaske tage dem med, og saa vilde han jo kjøbe en Ost som Du skrev om og sende med det samme. Johannes havde det Uheld at støde en Grebflejne i hans Fod nede i Engen og var aflagt nogle Dage men det lægte sig dog hurtigt og nu kan han aller hjælpe hans Fader. De har kjørt 20 Læs Roer hjem de 2 sidste Dage vi har dem dog ikke alle oppe jeg faar ikke meget skrevet for det er silde, i morgen aften tænker jeg vi har Andrea igjen, jeg tænker Du ligger og sover nu, vor Herre vogte og skjærme Dig ved Nat og Dag og os Allesammen naar vi færdes, vi skulde hilse Dig fra Naboer og jeg tror og Sørensen sagde det til mig vi skulde hilse Dig fra ham naar vi skrev, men især fra os være Du inderlig kjærlig hilset.

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen.

 

 

Hedegaard d. 13. Nobr 1901

 

Kjære Søn

 

 

Mange Tak for Dit Brev som vi modtog igaar vi var glad ved det for vi var ved at vente efter det, ja saa har Du det jo nogenlunde godt endnu Gud ska Tak, Det var ikke rart med den Byld Du har haft bare der ikke skulde komme flere hvad var det for en Kur Du kurerede Den med. Vi skal nok sende Dig Bukserne der er 5 Par glatte og  Træskoene men det har været saadan Snefog?? idag og iaften  og jeg ved ikke om det skal vare flere Dage saa det er en hel besværlig Rejse at komme ud til Kreaturerne længere komme vi vel ikke inden Vejret bliver bedre. Det er rart Du skrive en hel Del om Eders Tjeneste og at Du synes det ikke er værre end Du sagtens kan overkomme det og at Du og har været i Kirke og til Foredrag, Du skrev og om at der skal en af hver Batteri oversættes til Kjøbenhavn og at Du har tænkt paa at prøve at komme Der. Er det saa det samme Du der skal bestille faaer Du det bedre eller værre vi kan jo intet sige dertil for vi forstaaer det jo ikke, jeg synes saalænge Du er iAarhus er Du da nærmere end naar Du kommer til Kjøbenhavn. Forrige Søndag var Albert cyklen hertil fra Viborg hvor han har Plads hos Jakobsens der før har været en Filial af Handelen i Kjøbenhavn, han gik en 3Ugerstid med Uldpakke og solgte storarted oppe ved Grændsen; men da de i Kjøbenhavn fik fat paa det, kom der hurtig Bud til ham han kunde faa Pladsen i Viborg som han og tog imod. Vi skulde hilse Dig fra ham han sagde han vilde cykle ud til Dig en Søndag. Vi har jo faaet Brev fra Chr. Pedersen eller ham der fik Vokset?? der blev 2 Kr 24 Øre til Dig vistnok, som han sendte i Frimærker, vil Du have Dem derud kan Du jo skrive derom vær saa Gud befalet og glem ikke at bede og bede skulle vi Alle daglig at al vor Vandel kunde ske Gud til Ære og Lov og os til Velsignelse. Du hilses saa kjærlig fra os Allesammen.

                                                 Din Moder Benedikte Andersen

 

 

Hedegaard d. 17. Nobr. 1901

 

Kjære Søn

 

Da Brevet ikke er kommet afsted for det haarde Vejrs Sk yld vil jeg sende Dig en Hilsen denne Søndag aften, jeg har kogt en rullepølse idag vi vilde svøbe ind i Pakken til Dig som Du saa skal se efter. Vi har endnu ikke faaet Faaret slagtet naar Du som vi haabe kommer hjem i Jul kan Du vel faa noget Sul med. Nu er det jo igjen bleven Tøvejr maaske vi igjen kan faa godt Vejr. Vi haabe Du har det godt og nu er det Din Sengetid gid Du maa sove sødelig og befale Dig i vor Herres Haand. De kjærligste Hilsener til Dig fra os.

                                                                                             Din Moder

Benedikte Andersen.

 

 

 

Hedegaard d. 1 Debr 1901

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev, vi er jo saa glad ved at høre fra Dig at Du har det godt glad ved at Du ikke har mere at bestille end du kan overkomme det uden at slide alt for haardt og at Du kommer vel efter Det og kan lære det og at I har saamegen Fritid om Søndagen saa Du kan komme i Kirke som i er glad ved at Du saa anvender Tiden. I Herrens Hus og I De Helliges Samfund er bedst at være Gud give Du og vi maa vælge denne gode Del som ikke skal tages fra os. Vi har afsendt en Pakke til Dig alle de Herrebenklæder der var, 12 i Tallet; Du har maaske allerede modtaget Dem kan Du nu faa dem solgt og faa Penge for Dem saa var det jo godt nok, Vinteren kom før vi var færdig med Arbejdet vi har dog vore Roer hjemme. De fik ikke ret meget fællet??? der nede paa Sønderageren nu er det jo tøvejr saa kan de vel komme til at pløje igjen. Vi er jo alle ved Helbred og har det godt nu kom Margrete lige hjem hun har det godt og det er vi glad ved, paa Fredag var vi til Rejsegilde i Sinnebjerg.

Vi haaber Du kommer hjem i Jul naar Du faar det at vide skriv os saa det til vi faar vel Brev fra Dig igjen ved samme tid vi plejer det er altid en Oplivelse at høre at Du har det godt om Du kan komme til Kjøbenhavn hvad skal Du saa bestille det er vel det samme som Du her lærer. Vær nu saa kjærlig hilset fra os Allesammen og Gud befalet.

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen.

 

 

 

Hedegaard d. 12. Dbr. 1901

 

 

Kjære Søn

 

Mange tak for Dit Brev som vi modtog igaar vi tænker jo tit paa Dig og er saa glad ved at se af Dit Brev at Du er rask og har det godt det er vel ikke altid saa let  og naar I nu skal ud at kjøre, bare Vinteren ikke vil blive alt for haard  iaar, og Du maa sidde i Sadelen fast, vi lægge det alt i vor himmelske Faders Haand, saa kommer Du og De Andre nok godt over det, I har vel gode Tæpper at ligge i om Natten saa I ikke skal fryse. Vi glæder os ogsaa til Jul og haaber saa at se og tale med Dig igjen, vi synes og det var rart  Du var hos os Juleaften saa maa Du jo komme først hjem, vil Du lade os vide hvad Dag og Tog Du kommer med vil  Fader jo kjøre op efter Dig om det da saa han kan kjøre, Vinteren har atter holdt sit Indtog der er da ikke saa megen sne endnu og Vejene skal jo holdes farbar. Vi er Alle ved nogenlunde god Helbred og har det Gud ske Tak godt og vore Kreaturer ogsaa. Vær Du saa kjærlig hilset fra os Allesammen og Gud befalet.

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen.

 

Hedegaard d. 22.Dbr. 1901

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev som vi modtog igaar og ser deraf at Du ikke kommer hjem før Søndag i Julen, ja maaske Du og kan faa mest ud af det saa, vi glæder os til at det saa maa ske, efter hvad vi kan regne ud er der førsttjeneste den Dag, saa kjører vi om Gud vil til Kirke for at Du saa kan kjøre med os hjem men da Gudstjenesten først begynder Kl 10 saa er i jo i Ikast 2 Timer før vi kommer kan I saa ikke enten gaa op til Sørens paa Bakken hvor Margrethe tjener og være der saalænge saa kunde Margrethe da og se Dig eller om I hellere vil gaa til Suderbek, I skal jo da et Sted hen for det er forlænge at gaa derude i Kulden ja nu er vejret bedre bare det kunde vare. I eftermiddag var Jens Peders Moder her og sagde De havde tænkt at sende lidt Julegodt over til Jens Peder om vi ikke og vilde have lidt med til Dig hun tænkte det kunde komme til Eder til Juleaften og fornøje Eder lidt. Det Forslag gik vi straks ind paa og sender Dig saa lit af vor Julegodt haabende at det maa komme til Eder Tirsdag før Juleaften, gid I saa og maa have glade og  gode Juledage og saa komme til os  4. ??? Juledag.

Juleaften Du er skjøn

Du kom til os med Guds Søn

For hans Stol Guds Engle træde

Synge sødt om al den Glæde

Du har bragt til Jorderig

 

Kjærlig Hilsen til Dig fra os Alle med Haab om en snarlig Gensyn

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

Til Martin Hedegaard.

Hedegaard d. 17 Jan 1902

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev og vi var jo glad for at høre fra Dig igjen det var jo ikke rart at Du skulle være Staldvagt den næste Nat og Søndagen efter Du kom til Aarhus det er saa rart at sove om Natten , men dette Vaagen hører jo med til Soldaterlivet, og derfor skal det jo overkommes, bare Du kunde være rask saa gaar det jo nok med Guds Hjælp. Det var jo rart Du blev antaget til Trompeter bare Du kan komme efter at blæse som det skal være og taale det for Brystet saa synes vi at det var rarere at have en ledig hest at ride paa end de for Kanonerne.

I næste uge bager vi nok vi kunde saa gerne sende Dig en Sigtebrød og vor  Stjaan ?? faar vist Kalv da saa kunde vi om vi slagter Kalven stege et Stykke Kød af den og sende Dig med det samme, vi kun vel nok svøbe det ind i Linned og papir saa det kan komme i behold derover. Du har vel den kasse men det koster vel ikke saa lidt at sende den frem of tilbage og om du sender den ved vi jo ikke naar den er paa Stationen.

Vor So fik Grise sidste Tirsdag og det gik godt hun fik 12 deraf var 2 døde men de 10 har hun da endnu og de er i god Stand. Vi ere jo  Alle Gud ske Tak raske og alt er ved det gamle. Hans Adrese Din Faders Søskendebarn ved vi ikke det er maaske 2 a 3 Mil vesten Aarhus han bor for han fortalte han cyklede til Aarhus og tog Bud for Falk og derved tjente noget jeg ved ikke om Du ved hans Adrese i  Hedegaard men han er vist ikke Aarhus saa nær at Du kan gaa til ham det er vist og en sær En. Saa vil vi Dig Gud i Vold befale gid der var et godt Sted i Aarhus Du kunde gaa til i Din Fritid,  ja vælg det bedste du ved og se at komme i Kirke naar Du kan og at høre en god Foredrag naar det lader sig gøre, der lyder jo saa mange Røster i Verden men Herren kalder og ad os, gid vi vilde agte paa Kaldet og følge den . Herren bevare Dig derude, vil du og hilse Jens Peter fra os

Du være saa kærlig hilset fra Alle . Din  hengivne Moder Benedikte.

Vi skulde hilse dig fra gamle Ankestine.

 

 

 

Hedegaard d. 25 Jan 1902

 

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev som vi modtog idag og mange Tak for Lykønskningen til os i Anledning af vor Overgang i et nyt Aar ja vi haaber at Du skal være hos os naar vi næste Gang fylder Aar og vare vi ved den Tid, vi ser af  Dit Brev at Du har været meget syg gid Du dog maa blive rask ellers vil det vist blive alt for strengt af være   Trajnkonstabel ?? naar Du er syg skulde Du dog  være fri for Øvelse ellers vil det vel blive alt for stræng ja jeg forstaar det jo ikke kunne Du ikke have kommet paa Sygehuset men det er Du vel ikke for. Du skulde jo da ikke gaa til Du vælter; men Gud ske Tak Du er bleven bedre bare det nu kunde blive ved at gaa fremad, maaske Du ikke kan taale den Blæsning. Vor Ko fik først Kalv paa Faredag den 23de og igaar vaar vi i Herning med 2 fede Grise den ene vejede 163 Pund den anden 183 Pund og løb op til 99Kr. 15 Øre. Vi betalte vor regning paa Tømmergaarden og hos Yde og fik  ?? og Tøj hjem saa vi gav mange Penge ud jeg ( vi) har nu 16 pund uld kartet som er graa deraf har jeg tænkt Du skulde have en Kørekappe og et Paar Bukser naar Du kommer hjem vi købte og Uld som Du og Johannes skal have Klæder af er da mine Tanker, næste Fredag haaber vi atter at komme til Herning med andre 2 Grise og saa vil vi sætte de 83 Kr. vi skylder Dig i Sparekassen på den Bog, det bliver snart mørkst og jeg faar ikke meget skrevet vi steger en Kalvelaar til dig i Eftermiddag og en Pølse. Pølsen har Margret givet Dig, naar vi kan faa det færdig vil Fader gaa op til Stationen med det i aften hvis det bliver ikke for daarlig vejr. Hvis han saa kan faa det sent ind kan Du maaske faa det i morgen - gid Du maa blive rask og spise det, vor Høns lægger Æg vi talte om vi vilde have en lille Kasse lavet og sende Dig nogle Æg, og mangler Du ikke Sokker er De ikke slidt itu jeg kan da binde et paar ny og mangler Du ikke Penge vi kan jo godt sende Dig nogen. Angaaende Julle ved vi ikke enten vi skal beholde hende eller  ej hun er kommet til at se helt godt ud … ( Her stopper teksten, afslutning paa brevet mangler, Else)

 

 

Hedegaard d. 7. Febr. 1902

 

 

Kjære Søn

 

Nu er det snart på Tide jeg/vi skulle have et Brev skrevet til Dig, saa først skal Du have saa mange Tak for Dit sidste Brev vi er saa glade ved at Du atter er rask igjen, gid det kunde vare og Du kunde komme til kræfter igjen, ja Gud give Du maa komme vel over denne Tjeneste og blive bevaret paa Sjæl og Legeme, jeg er bange dit Bryst er for svag saa Du ikke kan taale den Hornblæsen, men det maa Du jo bedst selv fornemme hvis det saa er kan Du vel blive fri for det. Fader og Andrea var i Herning nu for 8 Dage siden og solgte 2 Svin til 95 Kr. saa satte Fader de 83Kr. i Sparekassen vi skyldte dig paa din Bog, nu har vi en Gris til at sælge næste Fredag om Vejret ikke bliver for haardt ja jeg kommer vel ikke med jeg er forkølet og Hosten er kommet igjen.Fader er i Herning i dag det er Marked at høre til Hestepriserne, men vores Heste er dog hjemme. Nu er det jo Fastelavnssøndag i overmorgen vi har da stegt den anden Kalvelaar til dig  bare den ikke er for salt vi har ikke andet Sulevare at sende da vi endnu ikke har vor Gris slagtet og saa har vi bagt en Kage og nogle Boller som vi vil sende i morgen saa haaber vi at det skal komme til dig paa Søndag jeg har og strikket et Paar Sokker til Dig som vi jo sender da jeg tænker der er Hul paa de andre, gaa nu med de ny de er vist varmere i Vinter, nu har Frosten jo atter været noget haard mon I kan holde varmen , Nu kommer jo Fastelavn jeg ved ikke om der og skal drives Fastelavnsløjer dog kjære Martin  hvad Du gjør og siger saa tænk paa ikke at synde nu kommer Fastetiden og vor Frelsers Lidelseshistorie bliver draget frem gaa hen og hør en god Prædiken naar Du kan, nu være Du Gud befalet Herren holde sin skjærmende Haand over Dig og skriv nu snart til os igjen vær saa inderlig kjærlig Hilset fra os Allesammen.

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen.

 

 

Hedegaard d.8.Febr 1902

 

Kjære Søn

 

Mange Tak  for Dit sidste Brev som vi var meget glad ved, glad ved at Du atter var bleven rask igjen. Gud give det nu maa gaa frm ad og Du maa komme til Kræfter igjen saa  Du lettere kan gjøre Din Tjeneste, vi synes somme tider det er en lang Tid inden den faar Ende, men den Tid gaar jo og og Gud give den maa gaa godt og Du maa blive bevaret paa Sjæl og Legeme, jeg tænker paa mon Du kan taale den Hornblæsen for Dit Bryst men det kan Du jo selv bedst fornemme, Fader har idag været ved Stationen med en lille Pakke til Dig. 1 Kage og nogle Boller en Kalvelaar bare den ikke er for salt og et Par Sokker jeg tænker der er Hul paa dem Du har, gaa nu med De ny de er vist varmere end de andre. Og vi har jo ikke noget vi kan sende i, Du kommer vel nok hjem i Paaske maaskeDu saa bedre kunde have noget  med. Vi har det jo Gud ske Tak godt herhjemme og er raske jeg er dog noget forkølet og har hoste, det fryser jo og haardt, vore Kreaturer og Heste og Svin ere alle vel, Fader og Andrea var i Herning den 31. Jan med 2 Svin som de fik 95 Kr. for og saa satte Fader 83 Kr. i Sparekassen på din Bog som vi skylder dig, saa har jeg vist ikke mere at fortælle jeg er kjed af Du ikke kan faa Brevet i morgen, vi haaber Du faar Pakken i morgen. Skriv nu snart til os igjen vi længes efter at høre fra Dig saa være Du Gud befalet og befal dig og tidlig og silde i vor himmelske Faders Haand haan kan bevare dig fra alle Farer dette er vor trøst og naar Du har fri gaa saa efter at høre noget godt eller læs i dit ny Testamente, en Ung skal jo holde sin Sti ren derved at han holder sig Herre efter dit Ord gjem Guds i Dit Hjerte at Du ikke skal synde imod Gud.

 Du være nu inderlig kjærlig hilset fra os Allesammen. Din hengivne Moder Benedikte Andersen.

 

 

Hedegaard d.16. Fbr 1902

 

Kjære Søn

 

Vi modtog i går Dit Brev, og var glad ved atter at høre fra Dig, ja den soldaterstand er jo et trist Liv med alle dets urimeligheder; men vor himmelske Fader kan jo bevare Dig gjennem det Altsammen.

Du er vel ikke bleven rigtig rask igjen det er sært Du skal være Soldat, naae Du ikke kan taale den Kost der bydes jer, nu faar Du vel aldrig nogen rigtig Middagsmad kan Du faa tid til at lave noget selv og Du skal vel koge hvad Du vil  have kogt ved Din Spritkoger, naar denne uge er forbi slagter vi vel vor Gris saa skal vi sende Dig noget af den  i form af Frikadeller og Pølse , saadan fersk noget kan Du nok have godt af det fryser ogsaa saa haardt nu fryser I ikke derude. Jeg sidder nu om Søndagene og snorrer med Rokken og tænker paa hvormange Alen jeg skal have for at hver af jer kan faa efter som I har behov. Andrea har optaget min  ++ som svinerøgter og jeg er glad vi har hende hjemme, for jeg har nogle hoste som blev værre naar jeg var ude i Frosten vi er dog ellers raske og har det godt.

Fredag d. 21 Februar

 

 

Vi tænker tit paa Dig og om Du atter har maatet stille som?? sidste Søndag det er jo kjedeligt, naa der er jo ikke andet at gjøre end være taalmodig og saa gjøre sine Ting det bedste Du kan, nu er der jo snart gaaet 5 Maaneder mon I saa ikke faar det lidt bedre, naar Du bare kunde have Helbred saa gik det nok; men det er vist ikke rigtig god vi synes det er sært De kan holde Dig i tjenesten naar Du efter Doktorens Anvisning ikke kan taale den Kost I skal have, det kan vel ikke nytte Du forlanger at blive fri, det kan vel ikke ske ellers var det jo det bedste af det hele om Du kan komme til Kjøbenhavn til Sommer( …resten  ( 2 linier ) ikke til at læse og der mangler en afslutning på brevet)

 

 

Hedegaard d. 25 Fbr 1902

 

Kjære Søn

 

Her sender vi dig en Sigtebrød, lidt Fragedeller  og Pølse og Leverpostej gid Du har Helsen og kan spise det vi kan sende Dig mere det var en god Gris vi slagtede jeg hat og strikket et paar Sokker til som vi sender Dig. Vinteren er jo kold Du skulde o gjerne have noget varmt om Fødderne. Du kommer vel hjem i Paaske tag saa de daarlige Sokker med hjem at jeg kan lave den istand og maaske de stykker lærred vi har sendt Dig niget i, jeg har faaet en Flaske Saft for min Hoste vi har tænkt paa om Du ikke og kunde have godt af saadant, en Flaske koster 60 Øre jeg lægger Brugsanvisningen i, det er vel at faa i Aarhus om Du vil prøve Det, det kan vel ikke hjælpe at tale med Doktoren eller Befalingsmanden om Du ikke kan blive fri for Tjenesten naar Du  har Bryst og Mavekatar, vil Du ikke prøve det, vi ere Alle Gud ske Tak ved Helsen og har det godt, Du være nu Gud befalet og kjærlig hilset fra os Alle.

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

Nu skriver Du vel paa Søndag til os om ikke før.

 

Hedegaard Christi Himmelfartsdag 1902

 

Kjære Søn

 

Det skal ikke være noget langt Brev jeg vil skrive da vi saa nys har skrevet, men vi syntes Du skulde have at vide at Jens Storgaard døde sidste Tirsdag formiddag og at de begge skal jordes paa Søndag, det er saa underligt at de to nu er borte og kun Deres Lig staar deroppe i deres Hus Side om Side i Dagligstuen og naar De bliver baaren derfra er Huset tomt og øde, ja gid vi kunde faa Naade til at leve som om hver Dag var den sidste. Lev vel kjære Martin vor Herre bevare Dig paa Sjæl og legeme vi haaber at se Dig i Pintse vær kærlig hilset fra os Allesammen

Din Moder Benedikte Andersen

 

 

Hedegaard d. 16 Maj 1902

 

 

Kjære Søn

 

Vi modtog igaar Dit Brev og ser deraf at Du ikke kommer  hjem i Pintse; skjønt vi havde glædet os til at Du kom, synes vi dog det var formeget at give 6 a 8 Kr for en Frinummer og skulde det saa ikke give godt Vejr de Dage, det er idag  Regn og Kuld og har været kuld i længere Tid med Haglbyger og her er og falden Sne for en 3 Dage siden. Vi haaber stadig paa godt Vejr med Solskin og Varme naar Pintsen er forbi skal vi jo og have vore Kreature ud. Vi er glad ved at Du er rask og kommen godt over det dette faar jo og Ende. Ja nu har vi fulgt Jens Storgaard og Else til deres sidste Hvilested og været til Begravelse der var et stort Følge og Mange gik til paa Vejen og der blev talt derhjemme ved Kisterne og i Kirken og De blev hædret ogsaa i Avisen blev de omtalte hæderlig. Vi synes det er saa sært  at De er her ikke  mere

Vi har tænkt at sende Dig lidt Kage og Frikadeller til Pintse, Fader har tænkt at kjøre med Mikael til Stationen. i Eftermiddag, men hvis Vejret ikke bliver bedre kan det vel ikke ske. Gud give Du nu maa have en glædelig Pintse saa god som Den kan blive under de Kaar I lever i, ja gid Du og mange af jer vil lade Guds Aand raade i Eders Hjerter saa I kan kjende havd der e Guds Vilje of stræbe efter at gjøre den. Du kan måske komme hjem en Søndag i Sommer om vi kommer derud ved jeg ikke, Andrea kommer vel, havde du kommet hjem i Pintse havde Du vel faat nogle Æg med dig igjen, men nu synes jeg ikke vi kan sende dem har Du Flæsket spist og vil Du have et lille Stykke mere, vent nu ikke for længe inden Du skriver vi er jo altid saa glad ved at faa Brev hver 14ned Dag. Du være Gud befalet og kjærlig Hilset fra os Allesammen. Din hengivne Moder Benedikte Andersen

 

 

 

 

Hedeegaard d.27. Maj 1902

 

 

Kjære Søn

 

 

 

Mange Tak for Dit Brev vi er altid saa glad ved at faa Brev fra Dig, det er jo som ++ med den kjøren altid er i Fare. Vi vilde jo saa gjerne Du maa blive bevaret og gid Du maa blive rask jeg faar ikke meget skrevet Fader vil op med Malm?? vi skal lige til at begynde at levere en Kasse og saa vilde vi  have den lille Pakke med til Dig nu kommer vi vel til at kjærne Smør af Søndagsmælken og saa kunde vi vel sende Dig lidt Smør vi er alle raske og har det godt vi har endnu havt ingen varme og det har ikke været godt for Bierne. Poul har været engang og De har sat nogen Rammer til Dem i den sidste Tid er der ikke blevn set til Dem men nu skal det snart være. Kjærlig Hilsen til Dig fra os Alle Din Moder.

 

 

Hedegaard d. 12 Juni 1902

 

 

Kjære Søn

 

 

Mange Tak for Dit Brev vi er altid saa glad ved at faa Brev fra Dig og se at Du er rask, jeg har og tænkt meget paa nu det har været  Varme, om Du kunde taale det og at der  ikke skulde komme Sygdomme imellem jer af Varmen, kunde I dog faa kold Vand at drikke, det er da og en sær lang Tid at ride i 5 Timer i en Tur det synes jeg kunde blive alt for varm for jer, ja der er jo intet ved det at gjøre kun overgive jer i vor himmelske Faders Haand i den ere vi jo sikkre tænk og derpaa og befal Dig i hans Haand. Vi har det godt her Hjemme og vi har havt Græs nok til alle vore Kreaturer da Varmen kom vrimlede det af jorden ud ,har jo mange ny Kløver det hjælper jo godt Kvierne er for det meste paa ny Kløver hver eftermiddag og Hestene de Gamle og lille Føl har gaaet løse om den vestre Lukke men nu begynder de at vil gaa af den  Klavs  staar ved Kalvene herude østen for Han trives godt vi vil vel have ham til Herning Marked i morgen 14 Dage vi kan jo bedst undvære ham. Bare der er Nogen der vil kjøbe ham jeg er bange vi faar ikke mere for  ham end vi kunde faa i Foraaret. Kornet ser næsten allevegne godt ud, nu har det været noget koldt igjen men saa tænker jeg det er godt for jer derude paa Kassernen. Bierne ere nok og levende og kommer hjem med gule Bene, kommer Du ikke hjem en Søndag i Sommer. men om Du kan komme maa Du ikke cykle for det er for streng men tage med Toget. Jeg skulde spørge fra Andrea naar Du synes Du skulde komme, jeg har sagt til Johannes om han vilde med han sagde ja det vilde han nok, saa ved jeg ikke om han kommer.

Sidste Tirsdag blev Ole Kristensens  ?? stedt til hvile. Fader og jeg var med at følge jam til Graven, han døde Grundlovsmorgen uden at han havde været syg i den sidste tid efter at været utilpas nogle Minutter, dog med Bøn til den Gud han har tjent i sin Livs Tid, og hvor Engle sikkert bar hans Sjæl hjem til det Himmelske Paradis, mange var det der kom for at følge hans støv til Graven og der var en stor Skare af kjørende og gaaende fra Gjellerupby op til den gamle Kirke og Kierkegaard. Jeg skal ud at flytte, du være inderlig kjærlig hislet fra od. Din hengivne Moder Benedikte.

 

 

 

Hedegaard d. 25. Juni 1902

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev som vi havde ventet efter ja Gud ske Tak at Du er rask og kommet godt over det, jeg faar ikke meget skrevet idag, jeg er  ( Fynds??) og Andrea og Johannes er oppe at ringle Klyne??? vi har 18000 Klyne?? Dem har  P Stavlund kartet og vi har og 30 Læs Tørv i Skruer?+. Dem har Chr. P. Linnebjerg gravet og vi har 10 Læs til dem har Fader og Johannes gravet Fader pløjer, vor lille Føl er syg og har været det vel i nogle Dage vil ikke tage Patten vil snart kun drikke kold Vand vor Rug ser meget lovende ud og Græs har vi til denne Dag ikke manglet. Paa Fredag+ skal vel Klavs til Marked han ser godt ud, paa Søndag d. 29 da kommer Andrea vel ud at besøge Dig sammen med Jep Hansens Piger og bliver vel til Mandag. Johannes blover vel hjemme vi er Gud ske Tak raske og har det godt kan dine Penge slaatil er der noget hun skulde komme med det er jo vel for sent Du kan vel ikke lade os det vide hun kommer vel med lidt Smør og Æg maaske og lidt mer. Du være Gud befalet og kjærligt hilset fra os Allesammen.

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

 

 

Hedegaard d. 26 Juli 1902

 

 

Kjære Søn Mange Tak for Dit Brev vi er jo altid saa glad for at høre fra Dig at Du har det godt ja nu er cyklen kommen hjem Fader hentede den igaar han var oppe med det sidste Læs Malm til Kassen?? jeg synes dette er lige som en Forløber for at Du snart kommer hjem ja nu glider Tiden dog henad  at I kan faa udtjent denne Gang, og det er og vi glad ved. Lørdag d. 19. kom 5 Piger kjørende her i Gaarden og vilde have spændt fra her mens De var paa Bakken det var Mikkelsens  Piger og Lærerinden i Birk og Inger i Frølund og en Pige fra Fyen som skulde herop at se Heden og Bakken, Monika sagde vi skulde hilse Dig fra Dem eller hende det var til Andrea hun sagde det jeg ved ikke rigtig hvordan det var da godt I kom vel fra den Ildebrand. Nu bjerger vi Hø og nu har vi godt Vejr. Vi fik 49 Kr. 40 Øre for Føllet som døde det er 15 procent af Moderens Værdi vi var dog saa kjed af vor edle Føl skulde dø den var saa gjov med os. Klavs er og saa from og tyk og fed, jeg ved nu snart ikke hvad jeg mere skal skrive jeg huskede ikke andet det var over 14 Dage siden vi skrev men da jeg kom til at se i dit Brev kan jeg se det nok er i sidste Uge. Johannes har været ved at prøve at kjøre paa Cyllen men den er nok ikke saa god som den kunde være; men Pumpen til Cyklen er der ikke.  Vi har og modtaget Fotographierne og takker for dem det er jo et Minde om Deres Aarhus Tur.

( Teksten slutter her , der er ingen afslutning på brevet)

 

 

Hedegaard d 30 August 1902

 

 

 

Kjære Søn

 

 

Mange Tak for dit sidste Brev vi er jo altid saa glad ved at høre af dine Brev at Du er rask og alt er vel nu er der da ikke længe til Du bliver fri, men det er vel noget af det mest Anstrengende naar I saa skal rejse omkring;men vi vil jo haabe det og skal gaa godt og vor Herre vil bevare Dig. Kommer DU til at trænge til flere Penge kan Du jo skrive om Dem skal vi jo nok sende Dig  Nogen. Paa onsdag er det jo din Fødselsdag og vi vil da kjærlig lykønske Dig og at et godt lykkelig Aar maa være ny og sor over Dig, i Tillid til vor himmelske Fader som naadig har bevaret Dig hidtil skal Du jo se de kommende Dage imøde. Vi har jo ellers ingen Fødselsdagsgave at sende Dig jeg har spekuleret derpå men det er vist ikke værd at sende noget derud. jeg var til Marked igaar da købte jeg noget til en Bluse til Dig. Du skal jo have noget nyt tøj naar Du kommer hjem vi har til en ny Sæt blaa og saa har vi graa Tøj til et par daglig Bukser. Fader og jeg kørte til Herning Marked igaar med begge vore gamle Heste og saa tog vi  Slangen ?? bag i Vogenen og saa solgte Fader Julle for 240Kr. til en Vognmand i  Odense idag var vi lige ved at køre Rug ind med Polle og Klavs men fik kun et Læs saa gav det sig til at torne og regne vi har nu 42 Traver inde og 23 ude og det vi har inde har snart fyldt alle vegne saa Du gjerne kan faa noget at bestille her hjemme med at tærske det  er   ?? og god bare vi kunde faa tørvejr og faa det ind og vor granjords ?? Havre ligger jo og høstet vi vilde jo saa gjærne have tørvejr. Vi har havt Kristian til P.Linnebjerg at høste 1½ Dag ellers har Fader og Johannes høstet det Johannes er helt god til at høste.

 

Nu være Du Kjærlig hilset fra os Alle og Gud befalet

Din hengivne Moder

Benedikte

Vi skulde hilse Dig fra Peder Jonasen han er Staldkarl i Andersens Gaard i Herning der havde vi vor Heste.

 

 

 

Hedegaard d. 14 September 1902

 

Kjære Søn.

 

Mange tak for Dit Brev, som vi har modtaget med Fotografierne. De ere kjønne og ligner bedst   heller? er de kønneste af Dine Soldaterbilleder, Vi havde for en Tid siden givet Dine Kraver hen til Vask og Strygning, men da vi skulle til at høre til dem var de ikke færdige, idag har vi faaet dem og nu gaar Fader vist til Stationen i morgen tidlig med Dit  Tøj, bare det saa kunde komme til Dig mens Du endnu er i Aarhus, men det synes vi dog det kun og i den Tro sender vi det, ja gid I nu kunde komme vel over den Rejsen omkring. Du skriver os vel snart til naar Du har faaet Tøjet og saa ved jeg ikke hvor vi nu skal adr Brevene til Dig om vi faar flere skrevne der er jo nu ikke saa længe til I bliver fri paa Onsdag er der vel ikke mere end 3 Uger. I kommer vel hjem  d. 8. Okt skriver Du ikke noget om hvad Tog Du kommer med jeg ved ikke om vi skal hente Dig med Pylle. Nu kører+ Fader om Frimærker. Pakken som Du har afsendt . Vi har endnu ikke faat den, der har jo været travlt. Fader og Johannes er jo ved at kjøre Møg og at tærske og Pløje, der har nu været nogle gode Dage med godt Vejr men igaar var det igjen Regn og Kuld idag tørrer det dog igjen. Sidste Fredag havde vi Poul til  Knuds at høste Havrebog vi skal have ham i morgen igjen ellers er alt ved det gamle vi er aAlle Gud ske Lov raske og her er da heller ikke kommet saameget Regn at Jorden er blød men den megen ustadige Vejr gjør det alligevel saa vanskelig at faa kornet tør og ind.

 

Du være nu Gud befalet og inderlig kjærlig hilset fra os Allesammen.

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

 

Hedegaard d. 23 Setmb? 1903

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for dit Brev, det var dog rart at se et par Ord fra Dig men det kom dog ikke før mandag vi havde forinden hørt fra Dig, din Fader kjører jo Malm og Pagh har jo været ude hos Dig  paa Søndag saa havde han været ved Dem?, det er kjedeligt Du har en daarlig Haand hvad har den kommet til at bulne af, Pagh har dog sagt den var nok bedre gid Den og var det. Nu vilde jeg skrive et lille Brev til Dig inden I drager til Mols skjønt jeg ikke har saa meget at skrive om, vi har nu godt Vejr og det er vi jo og glad baade for Eder og for os selv vi har nu det meste af Havren inde og bliver det gode vejr ved faar vi det snart ind alt sammen. Gud give det gode Vejr maa blive ved mens I skal være paa Mols og ligge i Telte at I ikke skal fryse jeg tænkte paa de første Dage efter Du var rejst du skulde vist havt Din Uldvest med men nu er det jo bedre Vejr det fryser dog vel om Natten. Ja saa vil jeg slutte vor Herre bevare Dig fra alt Ondt til Sjæl og Legeme og føre Dig frem i det Gode. Du være kjærlig hilset fra os Allesammen.

 

 Din Moder

Benedikte Andersen

 

 

 

Hedegaard d. 7 Nbr 1903

 

Kjære Søn

 

Tak for Dit Brev, her sender vi Dig Dine hvide Benklæder som jeg synes er vel daarlige at bruge der maa Du ikke hellere kjøbe et par ny, vi kunde og godt sende Dig Penge for vi har faaet udbetalt for malm 150 Kr. men det er jo ikke rigtig at sende dem i pakken og vi ved ikke heller hvormange der skal til. Du kan jo skrive om Dem naar Du behøver Dem, og saa de kager fra N Melgaard.  Vi har faaet Roerne op og Gulerødderne. Jeg er mere rask end da Du rejste, Fader er ikke rask, han har og noget Mavesygdom, men det gaar nok snart over, vi har saa travlt idag vi er ved at bage saa jeg faar ikke meget skrevet her medfølger og et Par Sko til Pagh som Andrea har syet. Gid I nu maa have Helbred og et godt Udbytte af denne Vinter og naar Du skriver saa fortælle og lidt derom, lille Marie synes jeg føler sig godt hjemme hos os og taler stundaom om Dig, Rolf er kommet over til Jeppe Hansens. Saa dermed være Du kjærlig hilset fra os Alle, ogsaa Pagh være kjærlig hilset fra os. Lev vel.

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

 

 

 

Hedegaard d 26 Nobr 1903

 

 

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev vi var glad ved det nu syntes vi det va saalænge siden vi fik Brev fra Dig, vi er glad ved Du er rask, og hører og see noget godt, og at Du har været til Kirke og Foredrag de 2 Søndage jeg var kjed af at vi fik ikke Din Salmebog sendt med Pakken men her er saa travlt de korte Dage at man ikke faar set sig om hvad Du skuulde have, men nu er der jo ikke længe til Jul, saa glæder vi os til at Du kommer hjem. Vi er nu Gud ske Lov raske, og alt vel, vor hvide So har 12 Grise og skjønt hun vist ikke har mer end 11 Patter har hun dog selv født dem indtil nu idag er de 14 Dage vi har tænkt vi vil beholde de 10 af dem, vi synes De vokser hurtiger ti end den sortes og kan være Kartoflerne ikke kun ? slaa Dem de slaar noget om med Mund?, sidste Fredag var vi i Herning med 3 Grise, de er jo ikke dy, en var for fed jeg tror det var 2 Øre vi kvittede for det en var 2 Pund for let saa det var nok 1 Øre vi kvittede for to vi fik 137 Kr. for Dem, i Nat fi Røn Kalv hun er gaaet 16? Dage over Tiden. Vi havde 69 Læs Roer og 2 Læs Gulerødder vi har endel upløjet jeg ved ikke rigtig hvor meget idag er der Sne paa men det kan jo gjærne give Pløjevejer igjen. Andrea er kommet med Severine ar sy jeg tænker nok vi kan undvære hende en 3 uger, nu kan Fader og Johannes og lille Marie jo hjælpe mig saa kommer hun jo hjem i god Tid og hjælpe til Julen. Nu sender vi Dig de 20 Kr. Du skrev om bare det kunde slaa til til Du kommer hjem saa kan Du jo faa dem Du behøver jeg ved nu ikke mere at skrive jeg skal og hen og lave Middagsmad. Du være nu Gud befalet, og vi ere jo Alle under vor Herres Varetægt saa vi jo tryggge, Gud give os Alle Naade til at leve som Guds kjære Børn.

Du være kjærligst hilset fra os Alle sammen lille marie beder mig hilse fra hende, vil Du og hilse Pagh fra os.

 

Lev vel

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen

 

(paa bagsiden står følgende)

 

Vor Røn som havde kalvet blev saa syg igaar eftermiddag at hun staglede om og foer op igjen saa kom Søren herhen og han og vi syntes vi skulde have Dyrlægen vi fik da ham hentet han kom kl 8 aften da laa hun ganske flade med Hovedet vreden om i Nakken og var saa daarlig det var Mælkefeber hun fik da indsprøjtning i Yveret hen mod Kl 4 kunde hun løfte sig igjen og skjønt det er smaat med æden haaber vi nu at hun kommer sig. og det er vi saa glad ved og vor Herre skal have mange Tak derfor. Da fader var ved Stationen afsendte han 20 Kr til Dig.

 

 

 

Hedegaard d. 4? Debr 1903

 

Kjære Søn

 

Mange Tak for Dit Brev, vi er altid glad for at høre fra Dig at Du er rask. Vi ere og Alle ved god Helbred og har det godt, Røn? ( en ko) kommer sig hvis der da ikke skal komme anden Sygdom, hun giver en god taar Mælk, nogle Dage efter hun havde havt Melkefeberen fik hun saa ondt i Bagbenene at hun ej godt kunde rejse sig naar hun kom paa Forknoerne vilde hun ej længere og rystede vi var da atter hos Dyrlægen og fik noget at vaske Bagbenene i nu er hun bedre. Bagbenene vare hovne. Vi er jo glad for at vi mistede hende ikke og vor Herre skal have Tak for al hans Velsignelse og Naade mod os. Soen har sine 12 grise endnu. De har ikke drukket ret meget Mælk endnu og ser dog Alle godt ud og hele Svinebesætningen er i god Stand, men nu staar vi jo Vinteren for og den har allerede holdt sit Indtog og lader til at blive stræng, det er ikke saa godt for Svinene de skulde jo noget ud og det er ikke saa rart naar det er Vinter. Vi glæder os til at Du kommer hjem til Jul vi haaber saa Alle at samles her ogsaa i Denne Jul. Bare det ikke bliver mørk og vildsom at finde hjem naar I kommer med Aftentoget, men der er vel nok Fodspor i Sneen da om vi ellers har Sne da faar vi ikke et Brev fra Dig inden at faa at vide bestemt naar Du kommer. Gid Du maa blive sparet for den Mavesygdom og være rask og komme hjem til Jul, hils Laurits og Ansgar fra os om De ere der endnu og hils ogsaa Pagh fra os. Men saa være Dig kjærligt hilset fra os Allesammen.

 

Din hengivne Moder

Benedikte Andersen.

 

 

Hedegaard d.12. Jan 1904

 

 

 

Kjære Søn

 

 

Tak for Dit Brev vi ved dog stadig ikke hvad vi skal gjøre om vi skal fæste den Karl; med Rødøre har det ikke været rigtig godt og er ikke endnu, der blev Ost i patterne og særlig i en saa vi ikke kunde faa Mælk af den og det hovnede. Fader gik da til Dyrlægen og var inde hos Niels Søndergaard for at høre lidt til hvordan det var gaaet med en Ko der havde havt det lignende i fjor, de kom da til at tale om Din Gaardhandel, og Niels Søndergaard syntes godt om den, og han vil laane Dig de 400 Kr. der er over de 3000Kr vi skal betale, saa var der og tale om Karlen om Du skulde lade ham gaa, det frarådede Niels Søndergaard det var noget af det værste sagde han at staa ene om Arbejdet saa vilde du tabe Modet naar  Du ikke kunde faa det gjort i rette Tid. Fader gik da over til Karlen for at høre om han vil blive. det vil han; men han vil have 195 Kr i Løn af Dig og 50 Kr. af Jens Kristian. det blev da ikke afgjort, da Fader gik hjem mødte han P Sig og Martin Laut. De sagde han har tjent Anton i Frølund han var ikke tilfreds med ham han var dovn, men nu er det jo snart halvandet Aar siden han kunde jo og være bleven bedre han er jo kun 18 Aar. Igaar var Fader oppe hos P Jonasen om han ikke kunde fæste Laust Peder, men det kunde han ikke, Jens Hjørnholm mangler og en Karl vi har tænkt paa om han vilde tjene der halve Tiden om de vilde have ham og Du havde ham halve Tiden det kunde Du maaske hjælpe dig med, paa Mandag skulde Fader give besked om Du vilde beholde ham eller ej kan du skrive saadan vi kan faa Brev fra Dig paa Søndag vi ved ikke hvad vi skal sige dertil, maaske Du helst maa beholde ham der er vel ikke en Karl at opdrive og dyr er de jo Allesammen. Jens Kristians vilde tage et par Grise mere end de vil kjøbe der er 4 og de vil kjøbe 2 og tage 2 til saa er der 8. Rødøre er lidt bedre at malke, men nu er baglemmerne hovnede og hun kan daarlig rejse sig idag har Fader atter været hos Dyrlægen maaske det kan blive bedre. Jens Kristian Brink har kjøbt et Hus med Have i Hammerum.

kærlig hilsen til Dig fra os hils og Pagh fra os, nu gaar Posten saa det haster.

Levvel vor Herre bevare Dig

Din Moder

Benedikte Andersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedegaard d. 24 Jan 1904

 

 

 

Kjære Søn.

 

Tak for dit sidste Brev, ja nu har Fader fæstet Karlen hele Tiden han vilde ikke have halve Tjenester, vi hørte os noget om men der var ingen vi kunde fæste, saa turde vi ikke lade Krlen gaa, kan Du saa næste Aar  hjælpe Dig med en billigere faar Du vel dennns Løn betalt. Rødøre er nu mere rask, og sorte Søens grise bliver godt til. Paa Fredag skal vi til Herning med dem og saa kjører vi om ad Ringstrup saa bliver der sat fire af, saadan har vi tænkt.Vi ere Gud ske tak raske og alt vel herhjemme. Line i Hedegaard ligger tilsengs hun har havt ondt i et Ben et Par  Maaneder saa tog de til Doktoren med hende han sagde det var noget i Laarledden Brusk der var gleden hun har faaet Benet indlagt i Gips ligger med Foden  i en  Kasse og har en stor Lod bundet ved der hænger ud af Sengen , saaledes skal hun ligge i 2 Maaneder, bare hun saa kunde komme sig jeg tænker paa dit Knæ har Du været ved Doktoren med det og hvordan mon Du har det i den. Du kommer vel hjem til  1.Marts ellers har jeg ikke noget at skrive. Du være befalet til Guds naadige Varetægt og glem ikke Bønnen til vor himmelske Fader i Jesu Navn, Du er jo blevet meget betroet saa er der jo mere at takke for og at bede om og hvo der stoler paa Herren fornyer sin Kraft. Idag er det Faders Fødselsdag og i morgen er det Johannes. Du være saa kjærlig hilset fra os Allesammen. Din hengivne Moder.

Benedikte Andersen

 

hils Pagh fra os.

 

 

 

Hedegaard d. 27 Nobr 1905

 

Kjære Søn

 

Vi var i Hedegaard sidste Lørdagaften der kan Du faa en Vædder at laane de har 3. Farbror har kjøbt en paa Linbjerggaard men saa har de 2 af deres egne en sort og en hvid den sorte er den bedste. Du kan og faa den at kjøbe. Bægerman ? har nu 14 Kr for den inden den er klippet det var vel ikke saa dumt at kjøbe den saa havde Du den til slagt til næste Aar, hvis Dine Faar ikke har været ved Vædder gjør saa alvor af at hente en i Hedegaard snarest mulig der var intet i vejen Du kan godt laane en men de er ikke vant i Reb. Du maa derfor kjøre efter den og tage Griskassen med og putte den i, kan Du ikke skille en Ende af for Vesten der hvorFaarene er at Vædderen ikke skal løbe bort naar Maren giver Grisene.

Kjærlig Hilsen til Dig og Maren og Peter være hilset fra os

Dine hengivne  Forældre Kristen og Benedikte

 

Pennen duer ikke men Du kan vel læse det

 

 

Hedegaard d. 14 Jan 1910

 

 

 

Kjære Børn

 

Martin og Dagmar

 

 

Fader er endnu syg kommer I ikke snart herop en Eftermiddag nu begynder  Maanen jo at lyse om Aftenen det kunde jo oplive ham om I kom herop og talte med ham, jeg har jo tænkt om I og Paghs kom herop til en af vore Fødselsdage men nu har Pagh været syg saa maaske de kommer ikke. Andrea kan vel ikke godt være fra den lille Sara saa længe. Fader sidder jo inde og vinder noget Garn og imellem gaar han hen og lægger sig og sover meget, jeg synes dog han skulde være lidt bedre men han siger det er omtrent det samme. Johannes passer jo Kreaturerne og hvad der er at gjøre. I kan jo kimme naar det er godt vejr en Dag ligemeget enten det er fødselsdag eller ej. Nu har vi faaet en Kalv født en god Kviekalv af Rødøre vil I ikke have den I kan jo give os Halm for den. Johannes siger det ser saa lyst ud oppe paa Lojet? men det er ikke rart der er længe til græsset gror lad os endelig faa al den Halm Du kan undvære, Nu Fader er syg kan vi ikke faa Kalven slagtet vi har en til der snart skal kaælve. Gud give Fader snart maa blive rask I kommer vel ikke over til Paghs  I sa kunde hilse dem fra os.

 

                             Og vær saa inderlig kjærlig hilset

                             fra os Alee

                             Eders hengivne Forældre Kristen og Benedikte Hedegaard

 

15-1 Fader er vist lidt bedre idag. ( tilføjet med blyant)