Breve fra Christian Møller Andersen

Kjøbenhavn d. 4 januar 1892

 

 

Kjære Søskende og Eders børn i Hedegaard!

 

Tak for Eders Brev som jeg modtog først den 5.Juledag. Sokkerne vare ganske gode, kiun at der skulde have været noget tykkere Garn i Hælene, men jeg havde glemt at sende noget med, jeg sendte dog noget til Gjellerup til vor Moders fødselsdag, men måske I ikke har faaet det endnu. Nu vi have saa atter sendt noget Garn i en Frimærke Pakke til Ikast St., der er ogsaa noget tynd Garn med til at løbe med til Hælene, sokkerne vare strikkede pæne det er jo ogsaa det vi gjærne vilde at de skulde være, jeg giver 30 Øre i strikkeløn for parret til Jer Børn, om der skulde være andre Mennesker der ogsaa vilde strikke Sokker, da kan det dog ikke nytte da vi sælge saa faa af saadanne dyre Sokker. Pengene for de 7 Par er 2kr. 10Øre som jeg dog ikke sender nu førend det bliver mere da det er saa lidt at sende, undtagen da at i helst vil have dem med det samme, saa skal jeg gjerne sende dem. Martin vil altsaa besøge os til Foraar; du skal være velkommen, da om vi lever og er nogenlunde raske. her er meget at se, dog synes jeg det var bedst at du ventede til Skoven er sprungen ud, for saa ogsaa at komme ud i vore store Skove og see Hjortene og Raadyrene og alt det smukke der i Skoven og ved Øresund.

Vi have det Gud ske Tak alle godt og ere ret godt raske, jeg ogsaa dog trykker Kulden mig noget i denne Tid, men derfor har jeg det dog godt.

Jeg kan jo tænke at I have en stor Vinter derhjemme i denne Tid.

Vor Herre af Naade give Eder og os alle en glædelig Nyaar, saa vi blive i vor Herres Fred og Samfund og siger Tak for Dag der gaaer og for den som kommer.

Kjærlig Hilsen til Eder alle fra os alle. Eders hengivne Chr. Møller Andersen.

 

Kjøbenhavn d. 20 Februar 1892

 

 

Kjære Søskende i Hedegaard!

 

Tak for dit brev kjære Søster med indlagt Prøve som er meget kjøn. Det stykke som Du tænkerat lave til Børnehjemmet gjør Du kun det ganske som Du vil, dog helst at det er mørk tyk og fast saa at det kan være noget stærk thi Drengene ere dygtige til at slide og det maa helst være mørk for saa ses snavset ikke saa let paa det, men ellers gjør det ikke saa nøie enten det er glat, kipret eller tærnet, gjærne vil vi jo ogsaa at det bliver ikke for Dyr, da Børnehjemmets Penge ere faa og Drengene mange nu er der over 50 Drenge.

Den væverske der vil have Garnaffaldkan saa godt faa det, men vi have ikke rigtig noget nu, men om en kort Tid skal jeg sende noget.

Det glæder mig om I faar den lille Pige fra Kølkjær, vor Herre velsigne Eder med hende hvor gammel er hun.

Jeg har igaar sendt en tyk hvid ulden Tæppe til vor Kjære Moder men burde hun have to saa, saa bør haun have de, men Jeg tænkte at naart hun nu tog den nye oven paa sig og den hun har havt ovenpaa  neden under sig om det ikke var tilstrækkelig men jeg ved det jo ikke.

Vi have det alle godt. jeg kan jo ikke allerhelst taale Kulden, men det var Synd om jeg klagede. jeg er inderlig taknemmelig for som jeg er, Johanne og Maren ere her i Aften de have det godt Anders og Chr. Møller have det ogsaa godt. Vilhelm og Marie og deres Børn have det ogsaa godt. Ja det var stor Trøst at vi ere Gud Faders Børn i Jesus Christus vor Herre og enten vi leve eller dø saa høre vi vor Herre til O Gud ske Lov.

Dermed modtag vor kjærligste Hilsener vi Eder hengivne Pauline og Chr. Møller Andersen.

 

 

d.    24-3-92

Kjære Søskende i Hedegaard!

Tak for Dit Brev som jeg modtog i Dag det glæder mig at I have faaet den lille Pige, vor herre velsigne Eder med hende, vi blive i nogle Aar yngre igjen nu i have faaet den lille Pige, jeg synes nemlig at jeg er bleven lidt yngre hver gang vi have faaet et barn.

Det gjør mig ondt at Du kjære Søster ikke er rask, jeg sende Dig 40 Stk kina ? Piller tag deraf 4 Stk om Formiddagen og 4 Stk om Eftermiddagen en paar Timer før  Du spiser saa bliver Du med Guds Hjælp rask igjen. Dette raad har Lægen engang raadt mig og det bruger jeg naar jeg føler kulde eller hede i Kroppen og det pleier at hjælpe mig. Du skylder Pillerne ned med koldt Vand, faaer Du Forstoppelse af Pillerne saa spis Øllebrød, eller Kalvesuppe. Ja jeg vil troe at I have arbeidet haardt og sparet meget , det er nu min erfaring at naar mand bliver ældre er det godt ikke at leve alt for knap og mand kan ogsaa bedst taale ikke at arbeide alt for haardt.

Det er føler jeg en stor Naade at kunne arbeide og jeg er ogsaa næsten altid paa færde den hele Dag med at være med  og see til, dog er det jo  kun meget lidt jeg bestiller og jeg er vor herre inderlig taknemmelig for baade at jeg kan være med og at jeg behøver ikke at arbejde mere end Jeg føler at Jeg kan taale, det  jeg trøster mig til er vor Herres naadige Velsignelse, han giver giver os det (hver Dag?) ofte mens vi Sove uden vor arbejde og Hjælp, saaledes er han og mægtig til at velsigne Eders Græs paa  Marken Eders Sæd paa Agrene saa det kan blive mangfoldig og Eder Kreature og al Eders Bedrift, ja lad os daglig stille os ind under Gud vor Faders Naade og velsignelse og sige Tak for alt i vor Herre jesu Navn ogsaa for det vi synes ikke om. Kjærlig Hilsen fra os. Eders hengivne Chr. Møller Andersen.

 

Kjøbenhavn d. 30 April 1892

 

 

Kjære Søskende i Hedegaard.

 

Tak for dit Brev kjære Søster, hermed de 2  Alene  Bomuldstøi som mine Kjære vil gjeærne give Andrea.

Ja det er jo nok koldt endnu men nu er den milde Tid dog nær, nu spirer det grønne frem i Mark og Have og Fuglene synger og prise vor herre saa godt de forstaae og vi som er Guds Slægt og som have Guds Ord i vore Hjærter, vi vilde ophøie vor Gud og Fader og  hans Søn vor Herre jesus og det giver os Hellig Aanden som er hos os og viidner med vor Aand at vi ere Guds Børn og hvad kan vi være mere end Guds kjære Børn og vi have Lov til at gaa med alt baade Glæder og Sorger til vor Fader i Himmelen i jesu Navn og være visse paa at han hører os og giver os i alle ting det som vi have behov, han giver os ikke Stene for Brød og ikke Slanger for Fisk, saa vil vi kaste alle vore Sorger paa ham og lade det være hans Sag og vi vil bie paa  ham.

Det er her i adskillige henseender været for os en bevæget Tid den sidste Tid for 14 Dage siden reiste en af Lars Hansens ? Sønner i Vildbjerg og en af de ældste af Børnehejmmets Drenge ( han var nu 20 Aar) til Amerika og nu i denne Uge reiste Marie Hansen? og Nikoline Theiltoft? til Amerika, de havde været hos os i flere Aar med lidt afbrydelser, de vare som vore egne, saa det var vemodig at skilles fra Dem. I Søndags fik vi fire af Børnehjemmets Drenge Confirmeret, i Dag reiste 3 af dem til deres Læreplads ude på Sjælland og paa Fyn og en af dem skal vi have i Lære vor Fader i Himmelen befale vi dem alle som have forladt os, den gode Hellige Aand følge dem af Naade alle, for Jesu skyld, at de kan blive bevarede fra det Onde i Verden, Du vor Herre Jesus har sagt at Du vil være med dem alle Dage, de og vi alle ere dine, du hav Dyrekjøbt os med dit Blod lad intet rive dem af din Haand, lad din Naade Pagt være Levende i alle os til i Sandhed at forsage og troe da ere vi i Dig og du  i os.

Kjærlig Hilsen til Martin og Kjærlige hilsener til eder alle, Tak for at du husker  min Fødselsdag. eders hengivne Chr. Møller Andersen.

 

 

 

Kjøbenhavn d.24. Juli 1892

 

 

 

Kjære Søskende i Hedegaard!

 

Tak for dit brev kjære søster og for Tøjet som jo er godt og stærk, farven kan vel ikke godt blive anderledes, den er afstikkende fra de almindelige gængse Tøier her, men Garnaffaldet er er jo de farver saa kan jo Tøiet ikke godt blive anden farve.

Tak for Tøiet, det er godt og stærk. Det er nu dog ikke værd at lave mere af det Tøi førend til Vinter saa kan vi jo dog forhandle derom igjen..

De ti kroner der er tilbage lade vi Dig at beholde til at kjøbe noget for til Jer Børn især til Andrea.

Jeg er glad ved at I have den lille Pige fra Kølkjær. Ja det er jo sikker godt at de Børn ere komne bort fra denne elendige Fader og det er godt at vor Herre tog  Ane bort fra dette kummerfulde Liv, ja hvor dog Djævelen har ødelagt og forblindet Mennesker og hvem af os har ikke og  lider ikke af Djævelens Væsen gjør af hans Gjærninger.

Men lykkelige ere vi saamange af os der ere under vor Herre Jesu oprejsende Kraft under hans kjærlige trofaste Haand, saa vi dog føler det til vor evige trøst at han er i os og vi ere i ham og han skal faa sin Gjerning fuldkommet i os og blive alt i os og vi skal blive evig frelst i ham.

Gud er Kjærlighed og vi føler det er sandt og at der er ingen Ting saa sødt. Hans Kjærlighed og Guds kjærlighed har vi faaet Lov til at maae øse af, saa at vi om end kun saa lidet, dog kunde begynde paa at gjøre alt lykkelig om os, mit Lnd siger Herren er Himmel og Jord hvor Kjærlighed bor, nemlig Guds Kkjærlighed og den der er dalet herned i vor Herre Jesus og som han vil dele med os alle, for alt skal blive i hans dyrekjøbte  som han er??

Jeg hører alle steder fra, at der er saa Frugtbart paa Markerne i Aar. Jeg glæder mig meget over at tænke derpaa at vor Herre saaledes velsigner os i det ganske Land.

Vi her i vort Hjem have det alle godt ogsaa Jeg. Hosten  vilde jeg dog gjærne maatte tage af, vi sejle ogsaa i Aar til Malmø dog ikke hver Dag da det saa tit er graa vejr, vi vilde jo helst have Solskins vejr naar vi seiler, men graa Veir med varme er vist nok mere Frugtbart og det er langt vigtigere en vor rejsen?

Vi have i denne Tid flyttet vor Lager hen i en stor Lejlighed på Købmagergade N 18. jeg er glad og vor herre taknemmelig for den Olads vi der have faaet hvor der er 6 Alen til Loftet og lys og rummelig, sidste Mandag tog vi den nye Plads i brug men først om Morgenen samlede vi all til andagt til Tak og Bøn til vor Fader i Himlen i Jesu Navn. Johanne og maren ere reiste til Lolland. de kommer siden til August til Sikjær.

 

d.28-7-92

I disse Dage er der her serdeles deilig Veir, som jo vist er godt for Høsten at Kornet kan modnes og at Høst kan komme godt i Hus.

Den gamle pastor Vilh. Birkedal er nu hensovet, han havde længe været daarlig, og er saa godt at han blev løst ud, og kom Hjem til den store Forsamling af Guds Børn som har sejret ved lammets Blod.

Saa modtag en inderlig kjærlig Hilsen mee Eders Børn fra os begge. Eders hengivne

Chr. Møller Andersen.

 

 

Kjøbenhavn d. 26 October 1892

 

Kjære Søskende i Hedegaard!

 

Tak for Eder Breve, Jeg har talt med mine Kolleger om at sende Eder garn til at hækle af, men de synes nu at det er for sent for denne vinter, hvad vi sælger af den slags Ting  er næsten kun i September, October og November Maaned.

jeg har gaaet og tænkt paa hvad det dog skulde være at jeg skulde give eder at bestille, da er jeg kommet til at tænke paa at jeg lunde lade nogle Strømper strikke i Hænderne til Børn paa 8,10,12,14 Aar og til Damestrømper, men de skulde jo være pæne med en vrang og ret Bort foroven og godt faste og jevne, men vil i prøve det saa vil jeg sende Garn og 1 par Strømper at see efter, men lad mig vide hvor manget I tænker at skal have for 1 Par damestrømper at strikke. jeg vilde bruge de strømper til at sælge i en lille Forretning jeg begynder til bedste for Børnehjemmet. Garnaffald faar  Jeg ikke noget af i Aar, da en klædefabrikant har lovet miag at lave det  i Klæde til Børnehjemmet.

Vi have det ellers godt og ere nogenlunde raske.

Vi haaber at høre det samme fra ede4r igjen. Lad mig da vide om I troe at vil prøve at strikke Strømper og hvad i mener at skal have for parret, Jeg vil gjærne at i skulde kunde tjene noget derved, men det skal jo ogsaa være saadan at det kan betale sig for mig.

Modtag vor kjærligste Hilsen.

Martin skal være velkommen hos os til Foraar, vil vor herre at vi Leve , her er jo ogsaa meget for ham at se og vore unge mennesker kan løbe med ham omkring. Chr. Møller  passer sine lektier og sin Skole godt, han er N 1 i Classen. Nu begynder det at blive koldt. Gud ske tak for gode Klæder for varme for et godt Hjem og for alt hvad vi have behov.

eders hengivne Chr. Møller Andersen.

 

 

Nytaars Aften før Dagning? 1892

 

 

 Kjære Søskende i Hedegaard!

 

Vi fik i dag Brev fra Broder Ole i Gjellerup, han skriver at vor Kjære Moder nu er bedre, Ja Gud ske Lov. Men han skrev at I kjære Søskende var syge flere af eder, det gjør os ondt vi vil dog haabe at det maa snart blive bedre med Eder igjen saa at i alle maa være oppe og  i Eder  Gjerning. Vi have Gud ske Lov og tak været forskaanet for denne Sygdom indtil denne dag. Ja, nu takker vi vor herre for det Aar som svandt saa godt og vi lægger os med alt i vor himmelske Fader Haand i jesu navn for Tiden og Evigheden som kommer, deri er vor Trøst at vi er med alt i vor himmelske fFader Haand og lad osfavne den Trøst hel ud at vi kan være trøstet overfor alt hvad der kan komme. david siger Jeg gjemte dit Ord herre i mit Hjærte at jeg skulde ikke synde imod Dig, det samme er det vi maa gjøre, vor herre har talt til os med vor Navns nævnelse i vor Daabspagt, Daabsordet, Fadervor og Nadverordet taler han ogsaa til os hver gang vi tyer til hans Nadverbord. saa lad os tage imod det Guds ord som er talt til os , lad os tage derimod helt ud at det kan skjænke os det som det nævner da har vi dermed Guds Freden som er over al Forstand og som forvarer vort Hjærte og vore tanker i  Jesus Christus vor Herre. Inderlig Kjærlig Hilsen til eder fra os Eder hengivne

Pauline og Chr. Møller Andersen.

 

 12-2-95

 

Kjære Martin!

 Var jeg ung som du og var hjemme hos fader og Moder, da vilde jeg bed om at anlægge en Have med mange Lætræer og frugttræer, derved vilde du Jo nok være megen arbeide og ogsaa megen Glæde, i den alder du er da regner man jo ikke arbeide, da bliver man ikke træt.

I Efteraaret var der her en haveudstilling i Tivoli af en Gartner fra Viborg som var Formand  og der var en masse andre Gartneresluttende dertil, det var for mig en stor Glæde at see paa alle de Planter, træer? frugter og Blomster der var udstillet og jeg tænkte der kan man see, hvad Mennesker kan ved Guds Hjælp frembringe. Og jeg har i den sidste Tid læstom hvorledes man nede i Tyskland forvandlede de sandede Hedeegne til frodige Marker og Haver og dertil gjør saameget at de skaffe Læ ved Plantningen. jeg skriver det til dig for at ægge dig til at tænke over de Ting og skaf dig Bøger hvori du kan læse hvad du ikke forstaar. Gud har jo sagt at vi Mennesker skal gjøre os Jorden underdanig, og deri er der en stor Glæde. jeg kan blive saa glad for at se paa en Blomstsee den skjønhed den har, som vor herre jo endog siger er skjønnere end salomon i al sin herlighed. Vi kan ære Gud i alt det han har skabt naar vi kan faa øje paa den storhed der er skjult deri.

Du er ung glæd dig over  at see paa det mindste paa Jorden af det Gud har gjort, som over Himlen udstrakte Hvælvning med de utallige Stjerner og lær deraf at gjøre alting skjønt og godt fra din Ungdom af, glæd baade Mennesker og Dyr og du skal faa at høre at alting priser herren. Ja som hver en Storm om end den er nok saa vild og i hvor gal den bryder løs, den tjener dog herren, lad os lytte dertil at vi kunde give Gud Æren.

Kjærlig Hilsen til dig og dine Søskende

vor hengivne Chr. Møller Andersen.

 

Kjøbenhavn den 11-4-92

 

Kære Fætter!

 

Tak for dit sidste Brev. Det er  nu snart længe siden Du har skrevet til mig og jeg har  skrevet til Dig.

jeg haaber (nok), at Du er bleven rask Du skrev at Du var forkølet.-

Vejret er her usædvanligt godt og mild og har været det i de sidste Par Uger. I Dag, Søndag, er det ogsaa godt, det er allerede nu kl. 10 Morgen 9 Grader Varme i Skyggen.- Sidste fredag var jeg ude i den zoologiske Have, som ligger ude paa Federiksberg, godt en halv Mils Vej herfra Vingaardsstræde.

Det er meget interessant at se alle de uden- og indenlandske Dyr og Fugle af alle Slags. Især var Papegøjer, Elefanter og Rovdyr værd at se. Nogle af papegøjerne kunde sige, naar man spurgte dem hvad de skulde have, Sukker o.s.v.

De vældige store Elefanter og de glubske Ulve og Bjørne vare ogsaa interessante. Aberne især vare saa behændige, de kunde klatre og springe fortrinligt.

Nu synes jeg ikke jeg har mere at fortælle om for denne gang. jeg kan ikke finde paa mere. Hils dine Forældre og Johannes og Andrea.

Modtag selv de kærligste Hilsener fra din hengivne Fætter

Chr. Møller Andersen. (Else: det må være Chr. Møller Andersen, junior, en søn af Benedikte Andersens bror Chr. Møller Andersen?!)  

 

Skriv snart! Lev vel!

 

 

København d. 20-3-93

 

 

Kære Fætter!

 

Tak for dit sidste brev! Det er nu længe siden jeg har skrevet til dig; du kunde næsten tro, at jeg ikke vilde skrive til Dig mere, men det kommer dog, om end det varer længe. Jeg haaber, at du er rask og har det godt ved det gamle. Man kan jo let paadrage sig en Forkølelse i sådant vejr. Nu har vi jo havt Tøvejr i en fjorten dage og en stor del af de vældige Ismasser ere komne bort. I Lørdags Morges sneede det meget stærkt igen og i Morges var det Frostvejr.- Alt gaar ellers omtrent ved det gamle herovre.

For nogen Tid siden var jeg meget forkølet og var ikke i Skole en hel Uge. Morbror har også nu i lang Tid været forkølet, det er dog nu lidt bedre.

Du skrev, at du løb paa Skøjter; jeg har ogsaa moret mig godt om Søndagene med at løbe paa Skøjter. isen har jo været god lige fra Jul og til det blev Tøvejr for nogen Tid siden. Hils dine Forældre og Søskende mange gange fra mig. Modtag til slut de bedste hilsener fra din Fætter  Chr. Møller ( Else : Chr Møller Andersen , junior?)